446 Informatika v upravi

446 Informatika v upravi

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – javna uprava
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Cene Bavec, mag. Iztok Sirnik
 • Sodeluje: dr. Mitja Dečman, Boštjan Berčič

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti z uporabno informatiko v javni in poslovni upravi. Obravnavana bodo predvsem področja, ki izhjajajo iz sodobnih tehnologij, komunikacij in informacijskih sistemov in se v upravi in širše uporabljajo. Študent bo pridobil temeljna in praktična znanja o konkretnih informacijskih sistemih, odločitvenih sistemih, zaščiti, varovanju in zavarovanju podatkov, kriptografiji, digitalnem podpisu, konceptih in storitvah e-uprave in vodenju projektov v državni upravi.

Splošne in predmetno-spefične kompetence

Študent ima po uspešno opravljenih obveznostih znanje in podlago za razumevanje in samostojno opravljanje posameznih postopkov in opravil na področju informatike v urpavi ter je seznanjen z aktualnimi novostmi, dosežki na področju študijskega predmeta, kar je podprto tudi z uporabo literature in novosti na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Informatizacija upravnih sistemov v svetu (Evropska unija, uprave razvitih evropskih držav)
 • Informatizacija v upravnih sistemih (vloga in strategija informatizacije, strategija e-poslovanja, standardizacija)
 • Informatizacija v slovenski državni upravi (tehnologija, komunikacije, internet, spletne storitve, koncept enotnega programskega okolja za delovna mesta v upravi)
 • Podatkovna infrasruktura državne urpave (podatkovni viri, državni registri)
 • Informacijski sistemi v državni upravi (primeri po aktualnih področjih)
 • Varovanje podatkov in zasebnosti (tehnološki, organizacijski, sistemski vidiki varovanja osebnih podatkov, zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov)
 • Informacijska varnostna politika v državni upravi.
 • Kriptografija, digitalni podpis, sistem overavljanja ključev.

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Skripta je v pripravi.
 • Izbor referatov iz rednih letnih posvetovanj v organizaciji Slovenskega društva za informatiko (Dnevi slovenske informatike), Centra vlade RS za informatiko (Informatika v državnih organih), društva MediaDoc (Dok_sis).
 • Revije s področja informatike in informatike v upravi (npr Javna uprava, Okno uprave, Uporabna informatika, Organizacija)
 • Podatkovni viri na internetu.

4. Obveznost študentov

Obvezna aktivna udeležba na vajah, izdelava in predstavitev pisnega poročila v Power Pointu.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za pristop k izpitu je priprava in predstavitev poročila.

Pisni izpit.