443 Davčni sistem

443 Davčni sistem

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – javna uprava, izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Namen predmeta je, da študente seznani z davščinami s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in pri svojem delu. Študent tako spozna večino davkov, njihove osnove, stopnje in način obračuna. Poseben poudarek je na praktičnem znanju, saj bodo študentje v okviru praktičnih vaj spoznali kako se napove davčno obveznost in kako se davek obračuna.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent bo moral pokazati znanje in razumevanje snovi, ki nadgrajuje srednješolsko izobrazbo ter se sproti seznanjati z novostmi na področju davčnega sistema in drugimi gospodarskimi področji, ki so z davčnim povezana, da bo lahko pridobljeno znanje uporabljal tudi v praksi. Pri tem bo pridobil znanje za reševanje problemov iz prakse, skupaj s potrebnim znanjem za takojšnje izpolnjevanje najpomembnejših davčnih obveznosti. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi. Pri tem se bo seznanil z načini pridobivanja podatkov, ki so potrebni za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti, saj je študij pri predmetu predvsem praktično usmerjen.

2. Vsebina predmeta

 • Pomen in vloga javnih financ
 • Davčna uprava in davčna služba
 • Osnovni davčni pojmi
 • Vrste in struktura davkov
 • Davki na dohodek
 • Davki na blago in storitve
 • Davki na premoženje
 • Prispevki za socialno varnost
 • Ostali davki
 • Davki in EU

 

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literature in viri

 • Klun M. (2006): Davčni sistem. Ljubljana: FU.
 • Klun M. (2006): Davčni sistem-gradivo za vaje. Ljubljana: FU

b) dodatna literatura in viri

 • Kranjec M.: Davki in proračun. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2003.
 • Stanovnik T.: Javne finance. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2004

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanje pri vajah.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Končno oceno sestavlja število točk doseženih na izpitu ali kolokviju. Za pozitivno oceno na izpitu je treba doseči najmanj 60% točk (60-66%: zd(6); 67-75% db(7), 76-85% pd(8); 86-93% pd(9) in 94-100 odl(10)). Študentje lahko opravijo tudi ustni zagovor, če dosežejo med 56 in 60% točk.

Redni študentje lahko opravijo izpit tudi z dvema kolokvijema, pri čemer je ocena odvisna od seštevka točk pri obeh kolokvijih (ocena pa se določi na enak način kot pri izpitu). Študent mora pri opravljanju izpita s kolokviji na vsakem od kolokvijev doseči vsaj 50% točk, da je možno opraviti izpit s kolokviji (seštevek točk obeh kolokvijev skupaj mora seveda doseči najmanj 60% točk).