442 Posebni upravni postopki

442 Posebni upravni postopki

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – javna uprava, izbirni
 • Število ur: 55
 • Nosilec: dr. Tone Jerovšek
 • Sodeluje: dr. Polona Kovač

1. Namen predmeta

Študij posebnih upravnih postopkov je namenjen specialnemu spoznavanju upravnega procesnega delovanja nekaterih organov državne uprave na določenih upravnih področjih, kjer pravila upravnega postopka ne ustrezajo naravi pravic in obveznosti stranke v postopku in specifičnosti upravnih zadev. V teku študija si študentje pridobijo znanje o procesnih institutih posebnih upravnih postopkov in o dovoljenem delovanju uprave na teh področjih. Hkrati se usposobijo za uporabo teh postopkov v konkretnih upravnih stvareh ter o postopkih pravnega varstva na teh področjih.
Predmet je vsebinsko povezan predvsem s predmetoma Upravno pravo ter Upravni postopek in upravni spor v večjem ali manjšem obsegu z drugimi pravnimi predmeti.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje se s študijem posebnih upravnih postopkov usposobijo za delo na posebnih področjih upravnega delovanja, zlasti v davčnih, inšpekcijskih, gradbenih, zdravstvenih in pokojninskih upravnih stvareh. S pridobivanjem posebnih znanj, se specializirajo za ožja upravna področja. To jim omogoča tudi strokovno specializacijo pri podiplomskih študijih.

2. Vsebina predmeta

 • Davčni postopek
 • Posebna načela davčnega postopka,
 • Uvedba davčnega postopka,
 • Odmera drugih davkov
 • Obračunavanje in plačevanje prispevkov
 • Izterjava davkov
 • Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Postopek varstva pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 • Drugi posebni postopki

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Pernek Franc, Javne finance in finančno pravo, PF Univerze v Mariboru, Maribor, 1994.
 • Rovan Mara in Jože, Javne finance in financiranje javne uprave, Ljubljana, 1975.
 • Zakon o upravi (Ur. list RS št. 67/94, 2095, 29/95).
 • Zakon o davčni službi (Ur. list RS št. 18/96, 36/96, 7/97, 35/98, 48/98).
 • Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98).
 • Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS št. 89/98).
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 37/95, 8/96).
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98).
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98).
 • Carinski zakon (Ur. l. RS, št. 1/95, 28/95).
 • Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).
 • Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86, 83/89, 5/90, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 71/93, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97).

4. Obveznost študentov

Obvezna so predavanja in vaje.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ocena se sestoji iz ocene vaj, ki se ovrednotijo z do 30 točk in pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni z do 70 točkami.