440 Upravni postopek in upravni spor

440 Upravni postopek in upravni spor

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – poslovna uprava, javna uprava
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Tone Jerovšek
 • Sodeluje: dr. Polona Kovač

1. Namen predmeta

Študentje spoznavajo upravno procesno pravo kot procesne standarde in procesno varstvo v postopku uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti pred organi uprave in drugimi organi, ki odločajo v upravnih stvareh. Upravni postopek proučujejo kot demokratično proceduro, ki izvršilni oblasti nalaga odrejeno postopanje in preprečuje samovoljo in arbitrarnost. Študentje se seznanjajo z dovoljenimi oblikami procesne komunikacije med stranko in organom in se usposabljajo za vodenje postopka in za odločanje v upravnih stvareh. Drugi del predmeta upravni spor proučuje sodno kontrolo zakonitosti dokončnih upravnih aktov ter dejanj in aktov s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. Pri tem spoznavajo različnost pravne narave varstva pravic pred upravo in sodstvom ter način medsebojne kontrole in omejevanja.
Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje se s študijem upravnega postopka usposobijo za referentsko delo pri vodenju upravnih postopkov na različnih upravnih področjih. Pridobljena znanja jim omogočajo da za potrebe pravnih in drugih subjektov opravljajo procesna dejanja pri uveljavljanju njihovih pravic.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev upravnega procesnega prava
 • Splošna pravila postopka
 • Postopek na prvi stopnji
 • Upravni akti
 • Redna pravna sredstva
 • Izredna pravna sredstva
 • Izvršba
 • Upravni spor
 • Ustavno sodno varstvo

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Vilko Androjna: Upravni postopek in upravni spor, Ljubljana, 1977 in kasnejši ponatisi.
 • Breznk, J. in drugi: Komentar zakona o spološnem upravnem postopku, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Godec, R.: Uvod k predpisom o upravnem postopku in upravnem sporu, Ljubljana, 1986.
 • Godec. Rupko, Upravne norme in upravni akti, Upravni zbornik, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 1993.
 • Grafenauer, Božo: Upravni postopek in upravni spor, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Ivanćević, Velimir: Institucije upravnog prava, Zagreb, 1983.
 • Jerovšek Tone, Zakon o splošnem upravnem postopku z uvodnimi pojasnili, Uradni list RS, Ljubljana, 1999 in 2001.
 • Jerovšek Tone, Pomen načel v upravnem postopku, IV. Dnevi javnega prava, Zbornik znanstvenih razprav, 1998.
 • Jerovšek et al, Začasne odredbe, tretji del, GV Založba, Ljubljana2001,
 • Jerovšek, Tone: Predpisi o upravnem sporu Uradni list RS, Ljubljana, 2001.
 • Jerovšek, Tone: Pravnomočnost konkretnih upravnih aktov, Ljubljana, 1992.
 • Kovač, Polona (2003): Evropski upravni prostor - realnost ali mit, Uprava, št. 2, 16-33, Fakulteta za upravo.
 • Kovač, Polona (2002): Sistemske novosti zakona o državni upravi, zbornik IX. dnevov slovenske uprave, 213-232, Fakulteta za upravo.

b) pravni predpisi

 • Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02.
 • Zakon o upravnem sporu, Ur. list RS, št. 50/97, 65/97, 70/00.
 • Zakon o ustavnem sodišču

4. Obveznost študentov

 

Obvezne vaje.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ocena se sestoji iz ocene vaj, ki se ovrednotijo z do 30 točk in pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni z do 70 točkami. Obveznost študenta je tudi en kolokvij.