439 Lokalna samouprava

439 Lokalna samouprava

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni – javna uprava
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Stane Vlaj
 • Sodeluje: mag. Marko Starman, Astrid Prašnikar 

1. Namen predmeta

Lokalna samouprava je ob človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter načelu delitve oblasti tretja najpomembnejša sestavina ustavnega sistema Slovenije. Predmet seznanja študente s kategorialnim aparatom, zgodovinskim razvojem lokalne samouprave pri nas in v svetu, s spremembami v današnjem času, ustavno in zakonsko ureditvijo lokalne samouprave v RS, aktualnimi dogajanji pri uresničevanju njene teritorialne, funkcionalne, organizacijske in finančno-materialne sestavine ter obsežno prikazuje tipične sisteme lokalne samouprave v Evropi in ZDA in dejavnost Sveta Evrope in Evropske zveze na tem področju. Predmet je vsebinsko povezan predvsem z Ustavno ureditvijo v prvem letniku, v drugem letniku pa zlasti s Pravno ureditvijo javne uprave, povezan pa je tudi s predmeti z upravnimi vsebinami.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent pridobi znanje s področja lokalne samouprave kot dela javne uprave. Usposobi se za kritični razmislek o družbenih, pravnih, upravnih, socioloških in drugih vidikih lokalne samouprave, kot se uveljavlja ter z evropskimi standardi in prakso, ki se uveljavlja v nam primerljivih evropskih državah. Seznani se z relevantmi in novostmi kot so javna etika na lokalni ravni, institucionalni dialog med državo in lokalnimi skupnostmi, pomen lokalne in regionalne demokracije za vse vrste demokracije, načelo subsidiarnosti, decentralizacija in regionalizacija, čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti idr. Teorijo in normativni okvir lokalne samouprave sooča s primeri iz domače in tuje prakse.

2. Vsebina predmeta

 • Lokalna samouprava
 • Primerjalni pregled
 • Sestavine reforme lokalne samouprave
 • Vrste občin
 • Naloge občin
 • Lokalne javne finance
 • Javne službe na lokalni ravniI
 • Pokrajina

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Dr. Stane Vlaj, Lokalna samouprava - teorija in praksa (druga spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana, julij 2004.
 • Pokrajina - druga raven lokalne samouprave, priročnik, Fakulteta za upravo (ur.dr. Stane Vlaj), Ljubljana, junij 2004
 • Robert J. Bennett: Local Government in Post-Socialist Cities. Discussion Papers, No. 2, 1997. Local Government And Public Service Reform Initiative, Budapest , Hungary .

b) dodatna literature in viri

 • Dr. Janez Šmidovnik, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana , 1997.
 • Dr. Franc Grad, Dr. Igor Kaučič, Ustavno pravo Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana , 1997.

c) pravni viri

 • Ustava, Evropska listina lokalne samouprave, Zakon o lokalni samoupravi, zakoni s področja javne uprave.

4. Obveznost študentov

Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (obvezna je 75 % prisotnost za pridobitev frekvence).

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti opravljajo izpit v pisni obliki in po potrebi tudi ustno. Možnost izdelave Praktikum II. Študentje v okviru predmeta izdelajo seminarsko nalogo.