437 Gospodarski račun

437 Gospodarski račun

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

1. Namen predmeta

Študenti spoznavajo in se naučijo osnovnih metod gospodarskega računa, pomembnega za razumevanje ekonomskih pojmov in kvantitativnih analiz v upravi. Predmet je usmerjen v kvantitativno reševanje primerov v sodobni upravi in so povezani z razvojno-analitično problematiko.
Splošne in predmetno-specifične competence

Študent:

 • razume osnovne zakonitosti gospodarskega računa in pojme finančne matematike,
 • izbere in uporabi ustrezne metode gospodarskega računa in finančne matematike pri ekonomsko - organizacijskih problemih javnega sektorja,
 • presoja smiselnost dobljenih rezultatov in primernost uporabljenih metod ter interpretira dobljene rezultate,
 • ugotavlja in pojasnjuje vpliv spreminjanja upoštevanih (vključenih) faktorjev na rezultate izračunov cost - benefit analize,
 • uporabi ustrezne modele razvoja pojavov v javnem sektorju, za katere veljajo principih zakona naravne rasti,
 • uporablja računalniška orodja pri izvajanju izračunov in sestavi kvantitativni model vrednotenja proučevanega pojava.

2. Vsebina predmeta

1. Uvod, pomen gospodarskega računa za delov upravi, številske množice in uporaba množic
2. Razmerja in sorazmerja:

 • zmesni račun,
 • sklepni in delitveni račun,
 • procentni in promilni račun,

3. Obrestni račun:

 • enostavno obrestovanje, obrestnoobrestni račun,
 • načelo ekvivalence glavnic, relativna in konformna obrestna mera,
 • periodične vloge in dvig

4. Uporaba obrestnega računa:

 • amortizacijski račun in odplačevanje posojil,
 • rentni račun, večna renta, zakon naravne rasti,
 • investicije, zavarovalništvo

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Devjak, S.: Kvantitativne metode za analize v upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana, 2001.

b) dodatna literatura in viri

 • Indihar, S.; Kavkler, I.; Mastinšek, M.: Matematika za ekonomiste - I. del,
 • Univerza v Mariboru, Maribor, 1997.
 • Lucey, T.: Quantitative Techniques, London, 1996.

Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznost študentov

Sodelovanje pri vajah (80%), izdela seminarsko nalogo kjer rešuje primer iz prakse in pri tem uporabi obravnavane kvantitativne metode ter nalogo izdela z ustrezno računalniško programsko opremo.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

2 kolokvija ali pisni izpit in po potrebi ustni izpit