435 Razvoj informacijskih sistemov

435 Razvoj informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar
 • Sodeluje: mag. Mateja Kunstelj, Anamarija Leben

1. Namen predmeta

Informacijski sistemi predstavljajo organizacijsko in tehnološko platformo, ki zagotavlja potrebne informacije za delovanje in upravljanje poljubne organizacije. V drzavni upravi in javnem sektorju nasploh, kjer je ze temeljna dejavnost organizacij in organov izrazito informatizirana pa je pomen IS še toliko vecji. Prakticno vsi zaposleni v upravi pri svojem delu redno uporabljajo razlicne informacijske sisteme. V sodobnih organizacijah je razvoj in posodabljanje informacijskih sistemov ena od prioritetnih, stalnih nalog vseh zaposlenih in menedzmenta. Temeljna metodološka znanja s podrocja analize, nacrtovanja in gradnje informacijskih sistemov so predpogoj za uspešno sodelovanje v teh procesih.

Namen predmeta je predstaviti študentom vlogo IS v modernih organizacijah ter osnovne metodološke koncepte, tehnike in metode analize, nacrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravnih sistemih. Poudarek je na prakticnem prikazu ugotavljanja informacijskih potreb izbranega podrocja ter logicnega snovanja IS na konkretnih primerih.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo v okviru predmeta razširili in poglobili znanje in razumevanje razvoja informacijskih sistemov, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjali z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. To znanje jim omogoča na profesionalen način razpravljati in reševati probleme, s katerimi se srečujejo v praksi. Usposobili se bodo tudi za zbiranje in interpretacijo ter kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga IS v modernih organizacijah
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Metodologije analize, načrtovanja in gradnje IS
 • Logicno modeliranje IS
 • Modeliranje podatkov
 • Model entiteta-povezava
 • Razvoj E-R modela
 • Modeliranje postopkov
 • Razvoj procesnega modela
 • Objektno orientirana analiza in zasnova IS
 • Uvajanje in vzdrzevanje IS
 • Organizacijsko-kadrovski vidiki razvoja IS

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • Vintar, M., Kovacic, A.: Nacrtovanje in gradnja informacijskih sistemov, DZS, Ljubljana, 1994
 • Zborniki srecanj: ''Dnevi slovenske uprave''
 • Zborniki srecanj: ''Dnevi slovenske informatike''
 • Zborniki srecanj: ''INDO'' (Informatika v drzavnih organih)
 • Revija 'Uporabna informatika'
 • Zapiski s predavanj
 • M. Vintar: Informacijski sistemi, študijsko gradivo, 2003

4. Obveznost študentov

Obvezna vsaj 75% udeležba na vajah ter izdelava seminarske naloge

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni in ustni obliki. Za pozitivno oceno je potrebno doseči 60 %. Ustni izpit študentje opravljajo, če dosežejo med 56 in 60 % točk. Kolokviji se določijo po dogovoru s profesorjem. Uspešno opravljena kolokvija se štejeta za pozitivno opravljen izpit.