434 Upravno poslovanje

434 Upravno poslovanje

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Upravno poslovanje nudi študentu temeljna spoznanja o vsebini, organiziranju, vodenju ter metodah in tehnikah dela upravnega poslovanja. Študent se usposobi za učinkovito ravnanje z dokumentarnim gradivom, spozna možnosti in značilnosti organizacijskih prijemov za povečanje učinkovitosti upravnega poslovanja, načela in pravila poslovne korespondence ter organizacijsko-tehnične vidike organiziranja dela in časa. V okviru predmeta bodo predstavljeni principi racionalizacije upravnega poslovanja, organiziranja in urejanja delovnega prostora. Podan bo pomen in vpliv usposobljenosti zaposlenih za organiziranje upravnega poslovanja.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študentje razumejo, interpretirajo in poznajo uporabo vsebin upravnega poslovanja. Prepoznajo in razumejo z upravnim poslovanjem povezane probleme v organizaciji, izberejo koncepte in razvijejo ustrezne rešitve, ki ustrezajo tem problemom. Študentje se sproti seznanjajo z novostmi na področju upravnega poslovanja in so sposobni pridobljeno znanje uporabiti v praksi.

Študentje znajo sporočiti problem, idejo ali rešitev tako specialistom (nadrejenim, sodelavcem) kot nepoznavalcem (strankam). Pridobljeno znanje jim omogoča razviti učne spretnosti tako, da lahko svoje strokovno znanje nadgradijo in se izpopolnjujejo.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem, pomen in organizacija upravnega poslovanja
 • Delovni postopki pisarniške službe
 • Arhivsko gradivo
 • Varovanje zaupnih podatkov
 • E-upravno poslovanje
 • Kultura pisnega komuniciranja
 • Racionalizacija upravnega poslovanja (standardi, obrazci)
 • Organizacija in načrtovanje dela ter časa (terminska opredelitev, mrežno planiranje, organiziranje sestankov)
 • Ergonomija v upravi (načrtovanje in oblikovanje pisarniških prostorov in opreme)
 • Reševanje organizacijskih problemov (pojmi, metode in tehnike reševanja organizacijskih problemov)
 • Kadrovske evidence in opravila (obrazci operativno kadrovskih razvidov, pogodba o zaposlitvi, razvidi in dokumentacija o zaposlenih)

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literature in viri

 • Traunmueller, Roland: Geschaeftsprozesse in oeffentlichen Verwaltungen. R. V. Decker's Verlag, G. Schenck, Heidelberg, 1995.
 • Predpisi s področja upravnega poslovanja

b) dodatna literatura in viri

 • Janka, Franz. Arbeitsentlastung durch Sekretariat und Assistenz. Falken Verlag, Niederhausen, 2000.
 • Lorbar, Martin, Stare, Janez. Upravno poslovanje 1. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1998.
 • Lorbar, Martin, Stare, Janez. Upravno poslovanje 2. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1998.
 • Gaetjens-Reuter, Margit: Ablage, Information optimal organisieren. Gabler, Wiesbaden, 1999.

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanje na seminarjih in vajah.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ocena pri predmetu je sestavljena iz ocene skupinskega seminarskega dela (3-6 študentov, praviloma z zagovorom poročila) in izpitnega preverjanja znanja. Delež seminarskega dela v skupni oceni znaša 30%, delež izpitne naloge (pisni ali ustni izpit) pa 70%. Za pozitivno oceno na izpitu je treba doseči najmanj 56% točk (56-66% zd (6); 67-77% db (7), 78-87% pd (8); 88-995% pd (9) in 96-100 odl (10).

Redni študentje lahko opravijo izpit tudi z dvema kolokvijema, pri čemer je ocena odvisna od seštevka točk pri obeh kolokvijih. Vsak kolokvij pa mora biti pozitiven.

Ob dogovoru lahko študent pridobi del ocene tudi z individualnim delom (raziskovanje, študij primera, ekspertiza,.)