433 Upravno pravo

433 Upravno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Mik Strmecki

1. Namen predmeta

Namen predmeta je študente seznaniti s pojmom upravnega prava in njegovimi temeljnimi inštituti. Obravnava predvsem vprašanja, povezana z nastankom in uporabo upravnopravnih norm, s katerimi na abstraktni in konkretni ravni urejajo upravnopravna razmerja, poleg tega pa tudi vsa tista vprašanja, ki so pomembna za pravno pravilno in zakonito delo uprave pri izvrševanju njenih izvršilnoupravnih funkcij na lokalni in državni ravni. V tem delu se predmet tesno navezuje tudi na upravnoprocesno pravo ter na oblike sodnega nadzora nad izdajanjem splošnih in posamičnih upravnopravnih norm. Zaradi posebne narave izvršilnoupravnega dela, katerega bistvo je tudi varovanje javne koristi in s tem v določeni meri omejevanje posameznikove svobode ravnanja, posledično pa v nekaterih primerih tudi človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je posebna pozornost namenjena obravnavi skladnosti upravnopravnih norm z višjimi normami kakor tudi obravnavi posebnih problemov zakonitosti in upravnih posegov v nekatere temeljne ustavnopravno varovane dobrine.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent mora pokazati znanje in razumevanje, ki nadgrajuje splošno srednješolsko izobrazbo na kateri temelji na področju študija na stopnji, za katero je značilna seznanjenost z novostmi na področju splošnega upravnega prava. Študent mora znati osvojeno znanje tudi uporabiti in razumeti na profesionalen način v svojem delu ali poklicu, poleg tega pa mora imeti tudi zmožnost argumentirano razpravljati in reševati probleme s področja splošnega upravnega prava. Študent mora biti tudi sposoben zbrati in tolmačiti ustrezne podatke s področja upravnega prava, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o družbenih, strokovnih in etičnih vidikih, ki so s tem povezani.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem upravnega prava in z njim povezanih pojmov (upravnopravna znanost, upravna znanost, uprava, javna uprava, upravljanje)
 • Razmerje med upravnim pravom in drugimi pravnimi panogami
 • Viri upravnega prava
 • Upravnopravno razmerje
 • Upravnopravne norme
 • Upravnopravni akti
 • Odvisnost upravnopravnih norm
 • Skladnost pravnih norm in pravnih aktov (vrste in posledice neskladnosti)
 • Izjeme od načela zakonitosti
 • Upravni posegi države v človekove pravice in temeljne svoboščine
 • Odgovornost države za škodo, povzročeno z upravnopravnim delom

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri:

 • Čebulj, Janez / Strmecki, Mik: Upravno pravo, učbenik, Fakulteta za upravo, Ljubljana , 2004
 • Badura, Peter et al.: Allgemeines Verwaltungsrecht, Walter de Gruyter Verlag, Berlin/New York, 1992
 • Bearson & Mathews: Administrative Law: Cases and Materials, 2 nd edition, Sweet & Maxwell, London , 1989
 • Maurer, Harthmut: General Administrative Law/Allgemeines Verwaltungsrecht, Walter de Gruyter Publishers, Berlin / New York, 1992
 • Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana , 1998.
 • Schwarze, Juergen: European administrative law, Sweet and Maxwell, London , 1992.

b) dodatna literatura in viri:

 • Bailey & Bowman: The Policy / Operational Dichotomy, A Cuckoo in the Nest Cambridge Law Journal 430, Cambridge , 1986
 • Lewis, Clive: Judicial Remedies in Public Law - Damages and the Principles governing Public Authority Liability, Sweet & Maxwell, London , 1992
 • De Smith, Stanley / Brazier, Rodney: Constitutional and Administrative Law, books, London , 1994
 • Strmecki, Mik: International water resources law with a special reference towater pollution rules. ( pogl. Sources of Law ), Florida : University of Florida , Gainesville , U.S.A. , 1990
 • Strmecki, Mik: Prestrukturiranje javnega sektorja in koncesionirana javna služba. V: Aktualna vprašanja slovenske uprave: zbornik referatov, Visoka upravna šola, Ljubljana, 1995, str. 138-150
 • Strmecki, Mik: Transition in Slovenia from a comparable perspective. V:Baker, Randall ( ur.): Transitions from Authoritarianism: The Role of the Bureaucracy. Praeger publishers, Westport , Connecticut , U.S.A. , 2002

4. Obveznost študentov

Obvezna je udeležba na vajah in predavanjih, ki so namenjene predstavitvi seminarskih nalog.

5. Oblike preverjanja znanja

Pisni izpit, po potrebi ustni. Obstaja pa tudi opcija enega ali več kolokvijev.

Pozitivni rezultat je od 60 do 100 točk; 60-67 : zd (6), 68-75 ; db (7), 76-83 : pd (8), 84-91 : pd (9), 92-125 : odl (10) ter ustni v primeru od doseženih 55 do 59 točk pri pisnen izpitu in ob izraženi želji študenta.

Končno oceno lahko sestavlja ocena, določena glede na število točk na izpitu čez celo (do 100 točk), do 20 točk (dodatno k 100 točkam iz izpita čez celo snov) iz naslova kolokvija oz. večih kolokvijev (v kolikor bo seveda sploh izkoriščena opcija održanja kolokvija oz. kolokvijev).