432 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

432 Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje: dr. Maja Klun, dr. Primož Pevcin

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznanitev študentov z osnovami ekonomike javnega sektorja v pogojih tržne proizvodnje. Od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja preide na obravnavo politike in prakse javnega sektorja. Prikaže možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje. Posebej obdela vprašanje proračunskega finansiranja in oblike privatizacije javnega sektorja pri nas primerja z različnimi rešitvami zagotavljanja in finansiranja v drugih tržnih ekonomijah.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje s pomočjo znanja na obravnavanem področju širijo in poglabljajo znanja o vlogi in pomenu javnega sektorja, proračunu, Evropski uniji, povečevanju konkurence ter ugotavljanju učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju. Pridobljeno znanje, informacije, ideje in probleme znajo študentje sporočati tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem tega področja. Razumevanje tega področja pa študentom omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

 • Obseg in značilnosti javnega sektorja
 • Vloga in pomen javnega sektorja
 • Analiza javnega sektorja
 • Vpliv države na delovanje javnega sektorja
 • Teorija rasti javnega sektorja in teorija javne izbire
 • Oblike državnega intervencionizma na področju javnega sektorja
 • Proračun
 • Politika javnih izdatkov
 • Evropska unija
 • Privatizacija javnega sektorja in izkušnje drugih držav
 • Povečanje konkurence in komercializacija javnega sektorja
 • Analiza poslovanja enot javnega sektorja
 • Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • Setnikar-Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A.,: Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi), FU, Ljubljana , 2003.
 • Stanovnik, T.: Javne finance, Ekonomska iteratur, Ljubljana , 2004

b) dodatna literature in viri

 • Bailey, Stephen J.: Public Sector Economics, Macmillan, London , Druga izdaja, 2002.
 • Curwen, Peter; Richardson, Bill; Nwankwo, Sonny; Montangero, Luiz: The public Sector in Transition, Pavic Publications, Sheffield Hallam University , 1994.
 • Hrovatin, Nevenka; Montanhero, Luiz: Public-private sector partnerships in providing infrastructural services: The Need For Further Development in Slovenia , Pavic Publications, Sheffield Hallam University , 1999.

4. Obveznost študentov

Za pridobitev frekvence pri predmetu morajo študentje obiskovati vaje (2/3 prisotnost) in aktivno sodelovati na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Kolokvij, pisni in po potrebi pisni izpit