431 Gospodarsko statusno pravo

431 Gospodarsko statusno pravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Nikolaj Abrahamsberg

1. Namen predmeta

Študent bo pri predmetu dobil temeljno znanje o pravni ureditvi gospodarskega sistema, ki postaja vse pomembnejše področje delovanja državne oziroma javne uprave. Predmet obravnava gospodarske subjekte in njihove statusne lastnosti ter pravno opredeljeno vlogo države na gospodarskem področju, to je načine neposrednega urejanja gospodarstva, urejanje trga, varstvo konkurence, varstvo potrošnikov, varstvo gospodarskih javnih interesov, pregled in nadzor nad subjekti in urejanje sporov med gospodarskimi subjekti.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent mora biti sposoben najti pravne vire in jih razumeti ter uporabiti pri reševanju konkretnih pravnih problemov, ki se pojavijo v praksi. Mora biti sposoben spremljati spremembe in novosti v pravni ureditvi področja.

2. Vsebina predmeta

 • Razvoj gospodarskega prava, njegovo mesto v pravnem sistemu in viri gospodarskega prava
 • Država in gospodarski subjekti
 • Organizacijske oblike javnih služb (zavodi, javna podjetja ..)
 • Pravna ureditev trga ( nacionalni in evropski trg)
 • Varstvo konkurence in varstvo potrošnikov
 • Statusne značilnosti
 • Podjetnik posameznik
 • Osebne družbe
 • Kapitalske družbe
 • Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje
 • Banke in druge finančne organi zacije
 • Zavarovalnice
 • Prenehanje družb

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • N. Abrahamsberg; Gospodarsko statusno pravo, FU, Ljubljana 2004
 • Ivanjko, Kocbek; Korporacijsko pravo, GV , Ljubljana 2003
 • L.C.B. GOWER, Principles of modern Company low, edit.: Sweet & Maxwel, London, 1994.
 • F.FERRARA, F. CORSI, Gli imprenditori e le societa, edit.: Giuffre, Milano, 1992.

4. Obveznost študentov

Udeležba na predavanjih in vajah je obvezna. Študent pripravi seminarsko nalogo v sklopu Upravnega praktikuma.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končno oceno sestavlja 75 % točk iz pisnega oziroma ustnega izpita in 25% iz sodelovanja na vajah in rezultatov na dveh kolokvijih.