430 Pravna ureditev javne uprave

430 Pravna ureditev javne uprave

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Gregor Virant
 • Sodeluje: dr. Iztok Rakar

1. Namen predmeta

Pri predmetu se slušatelji seznanijo s pravno ureditvijo javne uprave v Sloveniji, na posameznih mestih pa tudi z ureditvijo v primerjalnem pravu. Predmet se navezuje na predmeta Uvod v javno upravo in Ustavno pravo. Prikazuje položaj javne uprave v procesu odločanja o javnih zadevah in obravnava zlasti klasična področja upravnega organizacijskega prava (državno upravo, lokalno samoupravo, javne službe, sistem javnih uslužbencev). Posebna pozornost je namenjena razmerju med posameznikom in javno upravo (načelom demokratične in pravne države ter nadzoru nad delovanjem javne uprave).

Predmet je po svoji vsebini bolj ali manj povezan s pravnimi predmeti v vseh letnikih, predvsem pa z Ustavno ureditvijo, Lokalno samoupravo ter Upravnim postopkom in upravnim sporom.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent v okviru predmeta spozna in razume vlogo in pomen javnega sektorja, javne ter državne uprave, javnijh služb ter nedržavne uprave. Seznani se z vsemi omenjenimi področji. Predmet ga usposobi, da lahko deluje na različnh področjih javne uprave. Usposobi ga za reševanje konkretnih probloemov, s kateimi se sreča na različnih področjih in kasneje na delovnem mestu. Usposobljen je tudi za spremljanje sprememb in novosti v pravni ureditvi področja.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem in obseg javnega sektorja;
 • Pojem javne uprave in njena vloga v upravno
 • Javna uprava in pravni red
 • Vlada in državna uprava
 • Pravna ureditev vlade (pojem in zgodovinski razvoj vlade, struktura, oblikovanje, funkcije, delovanje, pravni akti)
 • Pravna ureditev državne uprave (funkcije, načela delovanja - klasična pravnopolitična načela in načela novega javnega managementa; organizacija na centralni ravni, teritorialna organizacija, oblike delovanja)
 • Nedržavna uprava in javno pooblastilo
 • Privatizacija upravnih nalog
 • Lokalna samouprava
 • Javne službe
 • Materialni aspekt javne uprave
 • Posameznik, skupnost in javna uprava

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Bučar , France : Uvod v javno upravo, Ljubljana , 1969, str. 39 do 54, 91 do 116 in 127 do 145.
 • Chapus, Rene: Droit administratif general, Monthchrestien, Pariz, 1992.
 • Čebulj, Janez: Oblike izvajanja javnih služb in koncesionirana javna služba, članek v zborniku Nova ureditev javnih služb, Bled, junij 1991.
 • Kristan, Ribičič, Grad, Kaučič: Državna ureditev Slovenije, str. 13-88 in 159-177.
 • Krivic, Matevž: Vlada, članek v zborniku Nova ustavne ureditev Slovenije, str. 189.
 • Pirnat, Rajko: Poskus materialne opredelitve javne službe, članek v zborniku Prestrukturiranje javnega sektorja v Sloveniji, Bled, november 1992.
 • Pirnat, Rajko: Osebe javnega prava - prispevek k reinstituciji pojma v slovenskem pravu, objavljeno v zborniku 1. strokovnega srečanja pravnikov s področja javnega prava, Brdo pri Kranju, 1995.
 • Pirnat, Rajko: Politične stranke in uprava: njih formalna in neformalna razmerja, Javna uprava, št. 3-4/1993.
 • Predpisi o Vladi in državni upravi s komentarjem prof. dr. Gorazda Trpina, Uradni list RS, Ljubljana , 1995.
 • Rakočevič, Slobodan in Bekeš, Peter: Državna uprava, Uradni list RS, Ljubljana , 1994, str. 57 do 77 in 121 do 191.
 • Virant, Grega: Sistem javnih uslužbencev, študijsko gradivo, VUŠ, Ljubljana , 1996.
 • Virant, Grega: Nadzor nad delovanjem državne uprave, študijsko gradivo, VUŠ, Ljubljana , 1996.

b) dodatna literatura in viri

 • Lijpart, Arend: Democracies, Yale University ,New Haven/London, 1984
 • Pusić, Eugen: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb , 1996
 • Antoniolli, Walter / Koja, Friedrich: Allgemeines Verwaltungsrecht, Manzsche Verlags - und Universitatsbuchhandlung, Dunaj, 1996.

c) Pravni viri

 • Ustrezni sistemski zakoni.

4. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na vajah, priprava seminarske naloge.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni in ustni izpit.