428 Nemški jezik I

428 Nemški jezik I

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: Margit Horvath

1. Namen predmeta

Ponavljanje in utrjevanje osnovnih jezikovnih struktur nemškega jezika. in razvijanje vseh jezikovnih spretnosti - slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja.

Spoznavanje osnovne strokovne terminologije, ki omogoča razumevanje enostavnejših branih in slišanih strokovnih besedil. Poudarek je na samostojni uporabi različnih virov (slovarjev, priročnikov, interneta in časopisnih člankov) ter pisnem in ustnem sporočanju. Študenti ob tem spoznavajo nemško govoreče dežele, njihovo kulturo, navade, poslovne običaje in značilnosti medsebojnega komuniciranja.

2. Vsebina predmeta

 • uspešno komuniciranje v poslovnih in družabnih stikih s tujci; usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije; utrjevanje jezikovnih struktur poslovnega jezika;
 • obravnava tem, značilnih za vsakdanje poslovne situacije v javni upravi: sprejemanje poslovnih obiskov, predstavitev sebe in drugih, predstavitev programa obiska, predstavitev mesta in države, povabila, pogovori o družini, prostem času in dopustu (kot pogoste teme pogovora pri poslovnem kosilu), dajanje informacij in nasvetov v zvezi z nekaterimi storitvami v javni upravi (npr. prijava in odjava bivališča, izstavitev in podaljšanje osebnih dokumentov); telefoniranje (dogovor, odpoved in sprememba termina); osnove poslovne korespondence (el.pošta, poslovna pisma, sporočila po faksu);
 • osnovna terminologija s področja javne uprave in EU.

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna:

 • Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Margit Horvath, FU Ljubljana, 2005
 • Langenscheidts Großwörterbuch, Deutsch als Fremdsprache
 • katerikoli novejši (obsežnejši) nemško - slovenski oz. slovensko-nemški slovar

b) dodatna:

 • Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache, Monika Reimann,Hueber Verlag, (ali katerakoli druga slovnica nemščine).

c) slovarji in priročniki za učenje slovnice in besedišča na spletu:

d) drugi viri na spletu

 • Passwort Deutsch - Die-Online-Komponente - www.passwort-deutsch.de.

4. Obveznosti študentov

Obvezna udeležba na vajah in predavanjih gostujočih predavateljev, redni mesečni pisni izdelki, morebitni projekti, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra in končni izpit.  

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz naslednjih delov:
Oblika:

 • pisni izpit 60 (redni), 100 (izredni)
 • kolokvij + ev. test/i 15 (redni)
 • projekti (npr. PBL - problembasiertes Lernen) 10 (redni)
 • domače naloge 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih in vajah 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih gostujočih predavateljev 5 (redni)

kriterij ocenjevanja:

 • 57 - 64 % = zd (6)
 • 65 - 74 % = db (7)
 • 75 - 84 % = pd (8)
 • 85 - 92 % = pd (9)
 • 93 - 100 % = odl (10)
 • 50 - 56 % = ustni zagovor*

*Ustni izpit je v primeru če študent pri seštevku posameznih delov ocene doseže 50 - 56 točk oziroma ob njegovi izraženi želji za boljšo oceno, če je dosegel število točk, ki je na meji med slabšo in boljšo oceno.