427 Angleški jezik I

427 Angleški jezik I

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: Alenka Gvardjančič
 • Sodeluje: Marija Zidar

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je razviti jezikovno in komunikativno raven znanja tujega jezika, predvsem sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje ustnih in pisnih besedil, značilnih za strokovno sporočanje na akademski ravni. Jezikovna raven se nanaša na poglobljeno poznavanje jezikovnih pravil s področja oblikoslovja, skladnje in besedja, komunikativna pa na rabo jezika v okoliščinah, ki so čim bližje avtentičnim, in na usposobljenost za dosego specifičnih komunikativnih nalog. Poudarek je tudi na samostojni uporabi raznih virov (slovarjev, priročnikov), branju besedil v tujem jeziku (različna strokovna literatura, časopisni članki), pisnemu sporočanju (pisni poslovni stiki, pisanje povzetkov) ter ustnemu sporočanju (ustni poslovni stiki, sestanki in telefonski pogovori, intervju, argumentiranje, razpravljanje, predstavitve). Slušatelje vzpodbujamo k razvijanju sposobnosti samostojne analize, zbiranja podatkov, oblikovanja sklepov ter na ustvarjalno miselno aktivnost. Navajamo jih na oblikovanje pozitivnega odnosa do tujega jezika in strpnega odnosa do govorcev tujega jezika, tujih kultur in njihovih posebnosti. Glede na potrebo po komuniciranju s tujimi institucijami in ustreznimi posamezniki iz tujine ter glede na potrebo po uporabi tuje literature je predmet po svoji vsebini povezan z vsemi predmeti.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent v okviru angleškega jezika utrdi znanje, pridobljeno v srednji šoli pri tem predmetu. Pridobi sposobnosti, ki nadgrajujeo že pridobljene in se tako usposobi za delo na različnih področjih. Pridobi veliko besednega zaklada, nauči se pisanja zapisnikov ter obvlada komunikacijsko funkcijo.

2. Vsebina predmeta

a) Jezikovno področje

 • Razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje
 • Jezikovne vaje
 • Širjenje družboslovnega besedišča in terminologije

b) Tematska področja

 • Sestanki in konference
 • Osnove ekonomskih odnosov: management v javni upravi
 • Politični sistemi in organizacije
 • Mediji in vloga medijev (pregled in vloga medijev)
 • EU

c) Komunikacijske funkcije

 • Komunikacija v poslovnih situacijah

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • New International Business English-Student's Book (Leo Jones, Richard Alexander; Cambridge University Press, 1996).
 • New International Business English - Workbook (Leo Jones, Richard Alexander; Cambridge University Press, 1996).

b) dodatna literature in viri

 • Grammar & Practice (Michael Duckworth; Oxford University Press, 1995).
 • Slovarji.
 • Članki iz revij in časopisov.

4. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na predavanjih oz. vajah, redni mesečni pisni izdelki, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra, končni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • 10 % prisotnost,
 • 20 % mesečni pisni izdelki, aktivno sodelovanje pri prezentacijah oz. debatah,
 • 20 % priprava govora oz. prezentacije, testi,
 • 20 % kolokvij (2x),
 • 30 % končni izpit.