426 Temelji organizacije

426 Temelji organizacije

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko
 • Sodeluje: dr. Janez Stare, dr. Nina Tomaževič, mag. Tatjana Kozjek

1. Namen predmeta

Namen predmeta je spoznati študente s pojmovanji organizacije in njenimi pomeni za sodobno družbo, pomembnejšimi razvojnimi stopnjami organizacijske znanosti, oblikovanjem struktur organiziranosti in njihovimi vrstami z vidika rabe v sodobnih organizacijah, organiziranjem funkcij v proizvodnih in neproizvodnih organizacijah, pojmi in vzroki nastajanja entropije ter metodami raziskovanja organizacijske urejenosti, pristopi, postopki in metodami projektiranja organizacijskih modelov, metodami in tehnikami organiziranja timskega dela, osnovami vodenja sodobnih organizacij, pojmom in postopki oblikovanja strategij v organizacijah, temeljnimi zahtevami in načini spreminjanja organiziranosti v sodobnih organizacijah, osnovami organiziranja in vodenja projektov, osnovami organiziranja procesov po načelih reinženiringa, pojmom in nastajanjem ter spreminjanjem organizacijske kulture v sodobnih organizacijah in učeča se organizacija.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Splošne in predmetno specifične kompetence, ki si jih študent pridobi s študijem predmeta so zlasti tele:

 • Poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacijskega vedenja in odnosov organizacije.
 • Poznavanaje in razumevanje temeljni organizacijskih kategorij.
 • Poznavanje in razumevanje struktur organiziranosti z vidika njihove rabe v soddobnih organizaciijah.
 • Poznavanje vsebine dela in oblik organiziranosti funkcij v organizacijah.
 • Poznavanje vsebine in načinov dela v obvladovanju entropije v organizaciji.
 • Poznavanje, razumevanje in uporabljanje metod in tehnik za organiziranje dela v proizvodnji in administraciji.
 • Poznavanje, razumevanje in uporabljanje metod za vrednotenje dela.
 • Poznavanje, razumevanje in uporabljanje metod in tehnik za projektiranje organizacijskih modelov.
 • Poznavanje in razumevanje vloge in pomena timskega dela v sodobni organizaciji.
 • Poznavanje in razvijanje ugodne klime in kulture v organizaciji.
 • Sposobnost razumevanja in oblikovanja ustrezne politike in strategije v organizacijah.
 • Sposobnost zagotavljanja nenehnega spreminjanja in izboljševanja organiziranosti sodobnih organizacij.

2. Vsebina predmeta

Predmet zajema temeljna poglavja, ki se členijo naprej po podpoglavjih. Ta poglavja so:

 • Pojem, pomen, vrste in razvoj organizacije
 • Organiziranje funkcij in struktur organiziranosti
 • Vzroki nastajanja entropije in metode za raziskovanje organizacijske urejenosti
 • Projektiranje modelov organiziranosti
 • Pomembnejši vidiki sodobne organiziranosti: organiziranje timskega dela, vodenje in organizacija, oblikovanje in uresničevanje organizacijskih strategij, spreminjanje sodobne organiziranosti, organiziranje in vodenje projektov, organiziranje procesov po načelih reinženiringa, oblikovanje in ugotavljanje kulture organizacije .
 • Metode in tehnike za organizacijsko urejanje procesov
 • Učeča se organizacija

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • Ivanko, S.: Temelji organizacije, Fakulteta za upravo, 2004
 • Richard L. Daft: Organization Theory & Design, West Publishing Company, New York 1998.

b) dodatna literature in viri

 • Lipovec Filip: Razvita teorija organizacije, Založba Obzorja, Maribor 1987.
 • Kavčič Bogdan: Sodobna teorija organizacije, Državna založa Slovenije, Ljubljana 1991.
 • Sorge, A.: Organization, Thomson Learning, London, 2002.
 • Adizes Ichak et al: Čoveku prijazno in uspešo vodenje, Panta Rhei-Sineza, Ljubljana 1996.

4. Obveznost študentov

Aktivna udeležba na vajah.

5. Oblike preverjanja znanja

Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov (do 100 točk) in do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vaja.

Izpit je pisni. Pozitivni rezultat izpita je od 60 do 100 točk: 56 - 65: zd (6), 66 - 75: db(7), 76 - 85: pd (8), 86 - 95: pd (9) in od 96 - 120: odl(10). Izpit je lahko tudi ustni v primeru od doseženih 46 do 56 točk pri pisnem izpitu in ob izraženi želji študenta.