425 Osnove informatike

425 Osnove informatike

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 105
 • Nosilec: dr. Bojan Peček
 • Sodeluje: dr. Mitja Dečman, mag. Damijana Keržič

1. Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi pojmi in tehnologijami na področju informatike. Študentje se seznanijo z glavnimi razvojnimi usmeritvami ter rešitvami na področju informatizacije uprave. Sestavni del programa so tudi tehnološke osnove informatike z osnovami informacijske infrastrukture. Program predmeta daje vsebinske in pojmovne podlage za praktično delo s računalnikom in njegovo uporabo v različnih strokovnih okoljih. Program je neposredno povezan s predmetom Računalniški praktikum, poleg tega pa tudi s predmeti Temelji organizacije, Temelji managementa in Statistiko. Zasnovan je tako, da omogoča sistematično dograjevanje znanj s tega področja v višjih letnikih.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo v okviru predmeta razširijo in poglobijo znanje in razumevanje osnovnih informacijskih pojmov, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi srednješolsko izobraževanje in se seznanjajo z najnovejšimi trendi razvoja na obravnavanem področju. S pridobljenimi znanji se usposobijo za samostojno porabo tega znanja pri reševanju najrazličnejših strokovnih problemov s katerimi se bodo srečevali pri delu na upravnih področjih. Usposobili se bodo tudi za zbiranje in interpretacijo ter kritično analizo zbranih podatkov ter njihovo vrednotenje. Celotno znanje pa jim predstavlja učinkovito podlago za nadgradnjo na univerzitetnem programu študija.

2. Vsebina predmeta

 • Predstavitev discipline, namen. Opredelitev osnovnih pojmov ter konceptov
 • Informatika in družba, razvoj informacijske družbe. Posebnosti in značilnosti informatike v javnem sektorju.
 • Osnove sistemov ter informacijskih sistemov. Pojem in razlikovanje podatka in informacije. Opredelitev informacijskih sistemov. Vrste in naloge informacijskih sistemov. Vloga informacijskih sistemov v organizacijah. Informacijski sistemi in menedžment. Tehnološke osnove IS.
 • Predstavitev glavnih razvojnih smeri informatizacije uprave. Koncept uprave on-line. Nudenje storitev po Internetu. Elektronsko poslovanje, elektronski dokumenti. Koncepti informatizacije procesov in postopkov.
 • Tehnološke osnove informatike.

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • Vintar M. : Informatika, BONS, Ljubljana , 2003.

b) dodatna literature in viri

 • Resinovič G., Gradišar M.: Informatika v poslovnem okolju, EF, Ljubljana , 1996.
 • O'Brien, J. A.: The nature of computers, Dryden press, Orlando , 1995.
 • Zwass V., Foundation of Information Systems, McGraw-Hill, New York , 1998.
 • Zborniki referatov z ' Dnevi slovenske informatike'.
 • Revija Uporabna informatika.
 • Zapiski s predavanj.

c) Prosojnice s predavanj za izredni študij - dr. Vintar

4. Obveznost študentov

Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (predpisana vsaj 75 % prisotnost za pridobitev frekvence). Študentje imajo možnost izdelati izpit z dvema kolokvijema.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni in ustni obliki. Za pozitivno oceno je potrebno doseči 60 %. Ustni izpit študentje opravljajo, če dosežejo med 56 in 60 % točk. Kolokviji se določijo po dogovoru s profesorjem. Uspešno opravljena kolokvija se štejeta za pozitivno opravljen izpit.