424 Osnove statistike

424 Osnove statistike

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak
 • Sodeluje: dr. Jože Benčina

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovnimi statističnimi metodami in možnostmi njihove uporabe, predvsem na področjih, na katerih delujejo upravni delavci. Študenti so na podlagi tako pridobljenega znanja sposobni v določenih primerih poiskati najustreznejše poti do korektnega statističnega prikaza, na podlagi vsebinske opredelitve problema poiskati vire podatkov, izbrati statistično metodo, podatke analizirati in izide vsebinsko in oblikovno ustrezno prikazati.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent:

 • pozna pravila prikazovanja statističnih podatkov v tabelarnih in grafičnih oblikah,
 • pozna in našteje statistične pojme univariantne analize,
 • navede statistične modele linearnega trenda in regresijske funkcije,
 • prikaže množični pojav v primerni tabelarični in grafični obliki<
 • razume parametre variabilnosti statističnih pojavov,
 • ugotovi korelacijo med množičnimi pojavi iz grafičnih prikazov ,
 • izdela načrt in opravi enostavno (univariantno) statistično ananlizo,
 • opravi analizo in poda komentar rezultatov statsistične analize,
 • pri izdelavi ststistične analize (numerični in grafični) uporabi računalniška statistična orodja za izračun obravnavanih statističnih parametrov,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih statističnih analiz, ter ovrednoti timski proces dela.

2. Vsebina predmeta

 • Definicija statistike
 • Statistično proučevanje
 • Prikazovanje statističnih podatkov
 • Relativna števila
 • Frekvenčna porazdelitev
 • Kvantili
 • Srednje vrednosti
 • Agregatni indeksi
 • Mere variabilnosti, asimetrije in sploščenosti
 • Analiza časovnih vrst
 • Analiza odvisnosti med množičnimi pojavi

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Seljak, Janko: Statistika v javni upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana, 2000.

b) dodatna literatura in viri

 • Artenjak, J. Poslovna statistika, Univerza v Mariboru, Maribor, 1997.
 • Devjak, S.: Matematične metode v managementu - statistika, Visoka šola za management Koper, 1997.
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji, seminarjih in vajah

4. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na vajah (80 %) ter izdelava seminarske naloge.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

2 kolokvija ali pisni izpit in po potrebi ustni izpit