423 Osnove ekonomije

423 Osnove ekonomije

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar
 • Sodeluje: dr. Aleksander Aristovnik, dr. Maja Klun, dr. Primož Pevcin

1. Namen predmeta

Temelji ekonomije je temeljni ekonomskoteoretični predmet, ki seznanja slušatelje z družbenim gospodarjenjem v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potročnji. Proučuje ekonomske kategorije in zakonitosti blagovnega gospodarstva ter delovanje tržnega mehanizma. Seznanja ga z ekonomskimi vprašanji sodobnega sveta in razmejitvijo vloge trga in podjetništva ter države v procesih družbene reprodukcije. Študentu daje temeljni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje si pri študiju predmeta pridobijo splošno in pregledno znanje o temeljih družbenega gospodarjenja v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potrošnji. Seznanijo se z ekonomski problemi družbe, posameznika, z blagovnim gospodarstvom, teorijo produkcije, vlogo države, razdelitvijo ustvarjenega dogodka ter ekonomskimi problemi sodobnih gospodarstev. Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri analizi primerov iz prakse. Sposobni so zanesljivo uporabljati in prenašati ta znanja na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja.

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomski problem družbe in posemznika ter možni načini reševanja
 • Blagovno gospodarstvo in tržni mehanizmi
 • Teorija produkcije in vloga podjetništva
 • Vloga držva in teorija javne izbire dejavnosti
 • Razdelitev ustvarjenega dohodka in proračunsko financiranje
 • Ekonomski problemi sodobnih gospodarstev (inflacija, nezaposlenost, zadolženost, javna poraba, akumulacija)

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Stanka Setnikar-Cankar, Nevenka Hrovatin: Temelji ekonomije, FU, Ljubljana, 2004.
 • Maja Klun: Temelji ekonomije - vaje, VUŠ, Ljubljana , 2001, 33 str.

b) dodatna literatura in viri

 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economija, GV, Ljubljana , 202, 790 str.

4. Obveznost študentov

Študenti morajo aktivno sodelovati na vajah (obvezna je 75 % prisotnost za pridobitev frekvence).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Študenti lahko pišejo dva testa, ki se pri 70 % uspešnosti upoštevata pri končni oceni. Izpit je v pisni obliki in po potrebi tudi ustno.