422 Uvod v javno upravo

422 Uvod v javno upravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Stane Vlaj
 • Sodeluje: mag. Marko Starman, Astrid Prašnikar

1. Namen predmeta

Uvod v javno upravo je eden od temeljnih predmetov v študijskem programu, ki naj pomaga študentu spoznavati temeljne pojme o upravi in njenem razvoju, ter pridobiti uvodna znanja s področja upravne znanosti in njenega razvoja. Za vsako znanstveno vedo ali disciplino in strokovno razpravo je treba najprej opredeliti pojme oziroma predstaviti kategorialni aparat, ki ga uporablja. To še posebej velja za predmet Uvod v javno upravo, ki je temeljnega pomena za razumevanje drugih predmetnih upravnih področij kot so upravno pravo, pravna ureditev javne uprave, lokalna samouprava, upravni postopek in upravni spor idr. Študent pri tem predmetu spozna temeljne pojme o upravi, njen razvoj, razvoj teoretične misli o upravi in sodobne težnje v javni upravi. Poleg tega obravnava še teoretična vprašanja javne uprave v Sloveniji in vpliv EU na javno upravo.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Za vsako znanstveno vedo ali disciplino in strokovno razpravo je treba najprej opredeliti pojme oziroma predstaviti kategorialni aparat, ki ga uporablja. To še posebej velja za predmet Uvod v javno upravo, ki je temeljnega pomena za razumevanje drugih predmetnih upravnih področij kot so upravno pravo, pravna ureditev javne uprave, lokalna samouprava, upravni postopek in upravni spor idr. Študent pri tem predmetu spozna temeljne pojme o upravi, uvodno znanje o upravni znanosti in njenem razvoju, nekatere teorije o upravljanju in sodobne smeri proučevanja uprave. Študent se usposablja za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnosti analize.

2. Vsebina predmeta

 • Znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina
 • Temeljni pojmi
 • Razvoj vede o upravi
 • Teorije o upravi
 • Politološki vidiki proučevanja uprave
 • Politični sistemi in uprava
 • Teoretična vprašanja javne uprave v Sloveniji
 • EU in javna uprava
 • Model javne uprave v Sloveniji

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Uvod v javno upravo (študijsko gradivo, druga spremenjena in dopolnjena izdaja, ur. dr. Stane Vlaj), Fakulteta za upravo, Ljubljana , junij, 2004.
 • Zakoni o državni upravi, javnih uslužbencih, vladi in lokalni samoupravi
 • B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, Longmars, New York, 1995.

b) dodatna literatura in viri

 • Janez Šmidovnik, Temeljni pojmi o upravi, Višja upravna šola, DDU Univerzum, Ljubljana , 1980.
 • France Bučar, Uvod v upravo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana , 1969.
 • Stane Vlaj, Lokalna samouprava - teorija in praksa (druga spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana, julij 2004.
 • Eugen Pusić, Upravni sistemi I, Grafički zavod Republike Hrvatske, Pravna fakulteta, Zagreb 1985.

c) pravni viri:

 • Uvodna poglavja zakonov s področja javne uprave.

4. Obveznost študentov

Udeležba na predavanjih in vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 

Pisni izpit.