421 Ustavna ureditev

421 Ustavna ureditev

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: mag. Dušan Štrus

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti slušatelje s temeljnimi ustavnopravnimi pojmi in ustanovami ter z ustavno ureditvijo Slovenije. V središču predmeta je veljavna ustava z ustrezno teoretično obrazložitvijo, s posebim poudarkom pa prikazane človekove pravice in temeljne svoboščine kot izhodišče in temelj državne ureditve in lokalne samouprave. V predmet sodi tudi prikaz Evropske unije in njenega pravnega reda.

Ustavno pravo je teoretični in pozitivnopravni predmet.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent v okviru tega predmeta pridobi znanje, ki nadgrajuje srednješolsko izobrazbo na kateri temelji na področju študija. Na profesionalen način mu omogoča razpravljati in reševati probleme s katerimi se srečuje kasneje v praksi. Probleme in rešitve zna jasno predvideti in jih pravno utemeljiti. Pridobljeno znanje iz ustavnega prava, ustavne ureditve Slovneije in pravne ureditve Evropske unije lahko nadgrajuje na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

PRVI DEL

 • Splošna predstavitev ustavnega prava
 • Ustava kot večpomenski akt
 • Pomembnejše in značilnjše ustavne ureditve

DRUGI DEL

 • Ustavna ureditev Slovenije kot samostojne in neodvisne države
 • Ustava Republike Slovenije
 • Uvodni del ali preambula
 • Splošne določbe
 • Človekove pravice in temeljne svoboščine
 • Gospodarska in socialna razmerja
 • Državna ureditev: državni zbor, državni svet, predsednik republike, vlada,
 • Uprava, obramba države, sodstvo, državno tožilstvo, odvetništvo in notariat.
 • Lokalna samouprava
 • Javne finance
 • Ustavnost in zakonitost
 • Ustavno sodišče
 • Postopek za spremembo ustave
 • Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije

TRETJI DEL

 • Pravna ureditev Evropske unije
 • Slovenija kot članica Evropske unije

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Rudi Kocjančič, Ciril Ribičič, Franci Grad, Igor Kaučič, Ustavno pravo Slovenije, Visoka upravna šola, Ljubljana,1998.
 • Peter Grilc, Tomaž Ilešič, pravo Evropske unije, Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, Pravna obzorja, Ljubljana, 2001.
 • Ustava Republike Slovenije, Ustavni zakon o spremembah I. Poglavja ustave ter 47. in 68. člena ustave, ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti in Pogodba o Evropski uniji ter ustrezni zakoni.

b) dodatna literatura in viri

 • Jambrek, Peter: Ustavna demokracija.

4. Obveznost študentov

Udeležba na predavanjih in vajah je obvezna. Za pridobitev frekvence je treba opraviti tudi test.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je pisni. Za pozitivno oceno na izpitu je potrebno doseči 60 %. Študentje lahko opravijo tudi ustni izpit, če dosežejo med 56 in 60 % točk.