420 Uvod v pravo

420 Uvod v pravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: dr. Alenka Kuhelj

1. Namen predmeta

Uvod v pravo je teoretični predmet. V prvem delu opredeljuje bistvene značilnosti države, v drugem pa moderno pravo. V središču predmeta je prikaz pravnega reda s poudarkom na pravnem pravilu, pravnih aktih in pravnem razmerju. V predmetu so zgoščeno prikazane tudi teorije o državi in pravu ter pravne metode. Po svoji vsebini je predmet Uvod v pravo tudi podlaga za študij drugih pravnih predmetov.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje v okviru predmeta pridobijo znanje in razumevanje obravnavanega področja, kar jim omogoča visoko stopnjo samostojnosti in originalnosti pri oblikovanju rešitev pri delu. Usposobi se za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnosti analize. Širi in poglablja znanje o državi, splošnih opredelitvah prava, pravnem redu, razlagi pravnih aktov, sistematizaciji prava, teorijah in metodah prava. Študent zna pridobljeno znanje, informacije, ideje in probleme sporočati tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem tega področja. Pridobljeno znanje mu omogoča učinkovito podlago za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu.

2. Vsebina predmeta

Država

 • Splošna opredelitev držav
 • Notranja organizacija države
 • Razvrščanje držav
 • Mednarodne organiza cije

Pravo

 • Splošna opredelitev prava
 • Temeljne značilnosti modernega prava
 • Pravo in politika
 • Pravo in morala

Pravni red

 • Pravno pravilo
 • Pravni akt
 • Splošni pravni akti
 • Posamični pravni akti
 • Pravno razmerje
 • Razlaga pravnih aktov
 • Sistematizacija prava
 • Teorije o pravu in metode v pravu

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Gorazd Kušej, Marijan Pavčnik, Anton Perenič, Uvod v pravo, Uradni list RS, Ljubljana 1989.
 • Perenič, Anton: Uvod v pravo, učbenik, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana , 2003.

b) dodatna literatura in viri

 • R. Kocjančič, F. Friškovec, Uvod v pravo, Višja upravna šola, Ljubljana , 1993.
 • V zgornjih učbenikih je navedena tudi ustrezna tuja literatura.

c) pravni viri

 • Ustava Republike Slovenije z ustreznimi ustavnimi zakoni

4. Obveznost študentov

Vsaj 75% udeležba na vajah in po dogovoru priprava seminarske naloge.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Študent mora za pozitivno opravljen predmet uspešno opraviti izpit in redno obiskovati vaje. Za pozitivno oceno na izpitu je potrebno doseči 60 %. Študentje lahko opravijo tudi ustni zagovor, če dosežejo med 56 in 60 % točk.