1647 Družbeni mediji in vključevanje deležnikov

1647 Družbeni mediji in vključevanje deležnikov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Jukić in dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • se seznani s pravnimi vidiki vključevanja deležnikov
 • razume vključevanje deležnikov v kontekstu reform javne uprave in upravnih tradicij
 • je usposobljen za oblikovanje okvira za vključitev deležnikov
 • razume potencial uporabe družbenih medijev za vključevanje deležnikov
 • pozna koristi in ovire pri uporabi družbenih medijev za vključevanje deležnikov
 • pozna ključne elemente strategije uporabe družbenih medijev za vključevanje deležnikov

Kompetence:

 • usposobljenost za oblikovanje okvira za vključitev deležnikov v delo javne uprave
 • sposobnost reševanja enostavnejših pravnih dilem pri določanju okvira za vključevanje deležnikov
 • razumevanje ovir, ki jih pri reformi delovanja uprave predstavlja upravna tradicija
 • razumevanje pomembnosti uporabe sodobnih tehnologij pri vključevanju deležnikov
 • sposobnost izbire ustreznih orodij družbenih medijev za vključevanje deležnikov (glede na cilj in tip deležnikov)
 • usposobljenost za strateški pristop k uporabi družbenih medijev za vključevanje deležnikov

2. Vsebina predmeta

 • Vključevanje deležnikov kot del upravnih reform
 • Vključevanje deležnikov in upravna tradicija
 • Pravni vidiki vključevanja deležnikov
 • Postavitev okvira za vključevanje deležnikov
 • Ovrednotenje stanja na področju vključevanja deležnikov
 • O družbenih medijih
 • Potenciali družbenih medijev v kontekstu vključevanja deležnikov
 • Uporaba družbenih medijev za vključevanje deležnikov: stanje v organizacijah javne uprave v Sloveniji in tujini
 • Prednosti in ovire pri uporabi družbenih medijev za vključevanje deležnikov
 • Identifikacija primernih orodij družbenih medijev za vključevanje deležnikov
 • Orodja družbenih medijev za komunikacijo z deležniki in analitiko podatkov
 • Razvoj strategije uporabe družbenih medijev v javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Mergel, I. (2012). Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in The Networked World. San Francisco: Josey-Bass.
 • Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in the Public Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Let. 175, str. 384 – 392.
 • Zakaria, Z. (2012). Stakeholder Engagement: Process, Challenges & Motivations. LAP LAMBERT Academic Publishing.
 • Bherer, L., Gauthier, M., Simard, L. (eds.) (2017). The Professionalization of Public Participation. Routledge.
 • Hammerschmid, G., Walle, S. Van de, Andrews, R., Bezes, P. (eds.) (2016). Public Administration Reforms in Europe: The View from the Top. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Vsebine v e-učilnici. / Content in e-the learning environment (Moodle).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent bo znal oblikovati konkreten okvir za vključevanje deležnikov v delo javne uprave.
 • Znal bo rešiti enostavnejše pravne dileme glede vključevanja deležnikov v delo javne uprave.
 • Znal bo prepoznati ovire za vključevanje deležnikov, ki jih postavlja upravna tradicija.
 • Znal bo izbrati ustrezno/a orodje/a družbenih medijev za vključevanje deležnikov v zadeve javnega pomena.
 • Znal bo kritično ovrednotiti stanje na tem področju v okolju slovenske javne uprave.
 • Znal bo identificirati ključne elemente strategije uporabe družbenih medijev v organizacijah javne uprave z namenom vključevanja deležnikov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (60 %)
 • Seminarska naloga s predstavitvijo (40 %)

Seminarska naloga mora biti oddana pred izpitom.