1644 Praktikum – obvladovanje besedil

1644 Praktikum – obvladovanje besedil

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: mag. Damijana Keržič

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • pridobiti napredna znanja in spretnosti oblikovanja daljših besedil
 • seznaniti s pravilnim navajanjem virov v APA slogu in uporabo orodij, ki so za to namenjena
 • usposobiti za učinkovito izdelavo serijskih pisem
 • usposobiti za izdelavo obrazcev
 • spoznati z odprtokodnim programom za urejanje besedil
 • spoznati z urejanjem besedil v okolju LMS
 • usposobiti za delo v okoljih za skupno rabo in sodelovanje

Kompetence

 • sposobnost uporabiti jezikovne funkcionalnosti urejevalnika besedil
 • sposobnost oblikovanja obrazcev in serijskih pisem
 • obvladovanje pravil citiranja in navajanja virov
 • sposobnost uporabiti odprtokodni program za oblikovanje besedila
 • sposobnost oblikovanja besedil v LMS okolju
 • sposobnost delovanja v sodelovalnem okolju

2. Vsebina predmeta

 • Word – napredno
  • Nastavitve in prilagoditve urejevalnika
  • Spajanje dokumentov (priprava nalepk, množična pisma)
  • Ustvarjanje obrazcev
  • Zaščita dokumenta (z geslom), omejeno urejanje
 • Odprtokodni programi za oblikovanje besedil
 • Okolje za skupno rabo in sodelovanje
 • Oblikovanje besedil v LMS okolju
  • Vsebine, vprašanja

3. Temeljna literatura in viri

 • Keržič, D. & Dečman, M. (2015) Informatika. Del 1, Urejevalniki besedil in svetovni splet. 1. objava. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Lambert, J., & Cox, J. (2013). Step by Step. Microsoft Word 2013. Dosegljivo na: https://dbgyan.files.wordpress.com/2013/02/0735669120_wor.pdf
 • Gradiva v spletni učilnici

4. Predvideni študijski rezultati

 • zna uporabiti napredne funkcionalnosti worda
 • zna organizirati in izdelati serijska pisma
 • zna izdelati obrazec
 • pozna in zna uporabiti pravila citiranja
 • pozna pomen odprtokodnih programov za urejanje besedil
 • zna oblikovati besedila v LMS
 • zna uporabiti sodelovalno okolje za skupinsko delo

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanje
 • predavanje
 • aktivno sodelovanje študenta
 • samostojno delo na računalniku
 • seminarska naloga
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (40 %)
 • seminarska naloga z ustnim zagovorom (60 %)