1638 Nagrajevanje in napredovanje javnih uslužbencev

1638 Nagrajevanje in napredovanje javnih uslužbencev

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Gregor Virant

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • seznanjanje študentov s pravnim podsistemom delovnih razmerij javnih uslužbencev in širšim pravnim položajem javnih uslužbencev,
 • seznanjanjem študentov s pravnimi akti domačega kot tudi mednarodnega prava na  področjih delovnih razmerij, plač v javnem sektorju in pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • spoznavanje pomena in možnosti uporabe sodne prakse ter pravnih virov. 

Kompetence

 • študentje bodo pri študiju pridobili celovit pregled na pravni sistem ter se seznanili z vlogo ter mestom pravnih podsistemov delovnega prava, pravne ureditve položaja javnih uslužbencev in še posebej o nagrajevanju in napredovanju,
 • usposobljeni bodo analizirati pomen pravnih pravil in možnosti njihove uporabe v praksi,
 • usposobljeni bodo za  raziskovanja manj zahtevnih tem na pravnih področjih, ki so bila navedena zgoraj. 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v delovno pravo in pravo javnih uslužbencev.
 • Ustavni in mednarodno pravni temelji nagrajevanja in napredovanja.
 • Vloga pogodbe o zaposlitvi za nagrajevanje ter napredovanje javnih uslužbencev.
 • Varstvo pravic na področju plač in napredovanja.
 • Urejanje plač in napredovanja v zakonu.
 • Pomen kolektivne pogodbe za javni sektor.
 • Pomen kolektivnih pogodb dejavnosti.
 • Pomen notranjih aktov delodajalca.
 • Primer ureditve nagrajevanja in napredovanja v izbrani dejavnosti (zdravstvo),
 • Vloga predstavnikov zaposlenih pri urejanju sistema nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev
 • Razlike med ureditvijo v zasebnem sektorju in v javnem sektorju.
 • Priporočene smeri razvoja sistema nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev.

3. Temeljna literatura in viri

 • Vodovnik, Z., Tičar, L., 2016, Osnove delovnega in socialnega prava, Legal bases of the employment and social law, Gospodarski vestnik, 2016, s. 200-300
 • Vodovnik, Z., Tičar L., 2014, Pravni položaj javnih uslužbencev in monizem delovnih razmerij = The legal postition of the civil servants and monism of the employment relations. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, s. 1-150
 • Sodne odločbe s področja delovnega prava in prava, ki ureja položaj javnih uslužbencev

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje ustavnih temeljev pravne ureditve  razmerij ter pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • znanje in veščine sklepanja pogodb delovnega prava in urejanje plač in napredovanj v pogodbah,
 • poznavanje sistema individualnih in kolektivnih pravic javnih uslužbencev na področju plač in napredovanje,
 • poznavanje razlik med pravno ureditvijo nagrajevanja in napredovanja zaposlenih oseb v gospodarstvu in v javnem sektorju,
 • usposobljenost za interdisciplinarno obravnavanje tematike plač in napredovanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

Način:

 • pisni  izpit opravljen z dvema kolokvijema (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
 • seminarska naloga (20 %)