0858 Ustavnopravna kriza Evropske unije

0858 Ustavnopravna kriza Evropske unije

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • poznavanje razlogov in razvoja krize EU,
 • poznavanje krize EU v ustavnem kontekstu,
 • poznavanje odgovorov na krizo EU,
 • poznavanje trenutne politične in socialne situacije v EU.

Kompetence

 • Krizo EU;
 • Odgovore na krizo EU;
 • Vzporednico med krizo EU in krizo ustavnosti;
 • Vpliv krize EU na ustavne pravice;
 • Pridobitev sposobnosti za kritično analizo trenutnih političnih, družbenih in ustavnih razmer v EU.

2. Vsebina predmeta

 • Razlogi za krizo EU in njen razvoj;
 • Ali je EU kriza hkrati tudi kriza ustavnosti?;
 • Trenutni izzivi EU in obeti za prihodnost;
 • Odgovori na krizo EU (EU in države članice);
 • Politična in socialna dimenzija krize EU;
 • Družbene vrednote in spoštovanje pravic v času krize EU.

3. Temeljna literatura in viri

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje razvoja evropske krize.
 • Ustavno pravo EU.
 • Poglobljeno znanje o vplivu krize EU na ustavne pravice in vplivu krize ustavnosti na krizo EU (soodvisnost).
 • Razumevanje posledice kriz na različnih področjih EU.
 • Zmožnost kritične analize ustavnopravne krize EU.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Priprava na predavanja
 • Predavanje
 • Priprava na seminar
 • Seminar
 • Študija primera

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga (30 %)
 • Izpit (pisni) (70 %)