0856 Upravljanje procesov

0856 Upravljanje procesov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študenta spoznati z elementi dinamike procesa
 • Študenta izuriti za uporabo metod simulacij
 • Študenta naučiti osnov matrične predstavitve procesa in prednosti te metode
 • Študentu prikazati metodologijo Tabular Application Development

Kompetence

 • Študent je sposoben analizirati dinamične komponente procesa
 • Študent je usposobljen za uporabo metod simulacij procesov
 • Je usposobljen za najzahtevnejše analize procesa in lahko vodi skupino za razvoj procesov
 • Je usposobljen za matrični izračun procesa
 • Zna uporabljati metode in tehnike upravljanja procesov
 • Je sposoben voditi skupino za procesni inženiring

2. Vsebina predmeta

 • Pojem procesa
 • Statično modeliranje procesa
 • Standard modeliranja BPMN
 • Dinamično modeliranje procesa
 • Tipi aktivnosti
 • Simuliranje procesov z VIMS tehnologijo
 • Načrtovanje procesnih simulacij
 • Matrična predstavitev procesa
 • Preračunavanje matrik
 • Aktivnostna tabela
 • TAD metodologija
 • Študija primera

3. Temeljna literatura in viri

 • Peček, B. (2017). Business Process Reengineering: Study MAterial. Ljubljana: Faculty of Administration
 • Damij, T. (2001). Tabular Application Development. Springer Verlag
 • Havey, M. (2005). Essential Business Process Modeling. O'Reilly

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent zna:

 • zaznati proces v organizaciji proces,
 • preračunavati proces,
 • izvajati simulacije procesov,
 • predlagati izboljšave procesa in
 • sodelovati v timu za prenovo procesov

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelava projekta analize procesa (40 %)
 • Ustni zagovor dela (10 %)
 • Klasični pisni ali ustni izpit (50 %)