0852 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

0852 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar, dr. Mitja Durnik

  

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • kritično razmišljanje in analitično reševanje kompleksnejših problemov s področja razvojnih politik
 • razumevanje pomena javne uprave v načrtovanju razvojnih javnih politik
 • pridobitev širokega nabora znanj za načrtovanje prihodnjega razvoja v skupnosti ali na nivoju države

Kompetence:

 • uporaba pridobljenih znanj za reševanje praktičnih problemov v skupnosti
 • razumevanje različnosti med konvencionalnimi pristopi za reševanje gospodarskih vprašanj ter pristopi, ki se uporabljajo za revitalizacijo manj razvitih skupnosti
 • razumevanje in uporaba naprednejših metod in tehnik analize politik in pristopov k razvoju

2. Vsebina predmeta

 • Konvencionalni pristopi k razvojnim politikam
 • Heterodoksni odgovor
 • Naloge javne uprave v razvojnih politikah
 • Štiri generacije vrednotenja javnih politik
 • Modeli vrednotenja javnih politik
 • Metodološki pristopi k vrednotenju javnih politik
 • (Ne)uspešnost kombiniranih metod?
 • Alternativni modeli razvoja
 • Model »CED« v Kanadi
 • Sodobna država v času krize: Primer Covid- 19
 • Vrednotenje zdravstvenih politik
 • Sodobne migracije

3. Temeljna literatura in viri

 • Vintar, M, Aristovnik, A., Todorovski., L. (Ured.). (2013). Sodobni pristopi, metrike in kazalniki za spremljanje in vrednotenje javnih politik. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 43-62 (20 strani).
 • Cankar, F., Setnikar-Cankar, S., Deutsch, T.(2015). Razvoj družbe in nove prakse učenja. V: CANKAR, F. (Ured.), DEUTSCH, T. (Ured.). Mladi, šola in izzivi prihodnosti: razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti kot sestavin podjetniške naravnanosti in spretnosti v osnovni šoli. (1. izd.). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 9-26 (14 strani).
 • Mrak, M., Bauchmueller, R. & McClure, P. (2013). Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms, Case Studies on South East Europe, Center of Excellence in Finance. Ljubljana, str. 177-204 (27 strani).
 • Nagel., S.S. 2018. Public Policy Evaluation: Making Super-Optimum Decisions. Routledge (361 strani)  (cca 100 strani).
 • Lodge, M, Page, E.C., Balla, S.J. (Eds.). (2015). The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration. Oxford: Oxford University Press (672 strani) (cca 150 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

 • znanje in razumevanje: študentje bodo spoznali sodobne trende v načrtovanju razvoja družbe in vpliv različnih politik za dosego začrtane strategije in ciljev;
 • s pomočjo študija primerov bodo lahko osvojili poznavanje posebnosti področij in primerjali izkušnje v Sloveniji in tujini;
 • sposobnost odločanja na podlagi podatkov in vsebine;
 • zmožnost svetovanja na podlagi podatkov in vsebine.
 • Študenti bodo širše razumeli politične in upravne procese

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje
 • uporaba elektronsko-komunikacijskih orodij za praktično reševanje problemov
 • ekskurzije (obisk institucij na ravni)
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • problemsko orientiran študij

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni ali ustni izpit (50 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)
 • seminarska naloga (30 %)