0849 Internet in družbene spremembe

0849 Internet in družbene spremembe

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Dalibor Stanimirović

  

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študenti:

 • Razumejo temeljne značilnosti informacijsko-tehnološke revolucije in njeno kontekstualno vlogo znotraj informacijske družbe in globalizacijskih tokov.
 • Poznajo različne teorije, ki opredeljujejo razmerja in povezave med tehnologijo in družbenimi spremembami ter kritično vrednoti koncept informacijske družbe z različnih vidikov.
 • Poznajo internetne tehnologije in razume pojme, kot so: socialne mreže, virtualno okolje, virtualne skupnosti, socialni kapital, participacija, digitalna ločnica ipd.
 • Kritično vrednotijo dinamiko internetno induciranih družbenih sprememb na socio-ekonomskem, kulturnem in političnem področju.
 • Kritično vrednotijo priložnosti in nevarnosti, ki jih ponujajo internetne tehnologije v kontekstu trajnostnega družbenega razvoja.

Kompetence
Študenti:

 • Sposobnost razumevanja razsežnosti informacijsko-tehnološke revolucije in koncepta informacijske družbe ter njunih medsebojnih razmerij.
 • Sposobnost kritičnega vrednotenja vplivov informacijsko-tehnoloških dejavnikov na  družbene spremembe.
 • Sposobnost kritične analize in vrednotenja različnih teoretičnih konceptov, ki opredeljujejo relacije med tehnologijo in družbo.
 • Sposobnost razumevanja in vrednotenja vloge internetnih tehnologij in Novih medijev na področju lokalnega in globalnega družbenega razvoja.
 • Sposobnost kritične analize spremenjenih socio-ekonomskih, kulturnih in političnih paradigem znotraj informacijske družbe in njihove vloge v javni in zasebni sferi.

2. Vsebina predmeta

 • Opis temeljnih značilnosti informacijsko- tehnološke revolucije  
 • Globalizacija in informacijska družba
 • Pregled razvoja internetnih tehnologij
 • Teoretični vidiki odnosa med tehnologijo in družbo
 • Interaktivnost, računalniško posredovana komunikacija (RPK) in Novi mediji
 • Nova ekonomija – vplivi interneta na gospodarstvo, podjetništvo in razvoj novih poslovnih modelov
 • Internet in institucionalni vidik delovanja javne uprave in javnega sektorja (e-uprava, e-zdravje, e-sociala, …)
 • Vpliv interneta na medosebne odnose in identiteto posameznika, skupine in družbe
 • Varnost poslovanja, kriminal in nadzor na internetu (osebni podatki, intelektualna lastnina, avtorske pravice, …)
 • Dostopnost, digitalna ločnica in cenzura na internetu
 • Nastanek in razvoj internetnih socialnih mrež in virtualnih skupnosti
 • Vpliv interneta na politične vidike družbenega sistema ter razvoj političnega aktivizma  (e-demokracija, e-participacija, e-volitve itd.)

3. Temeljna literatura in viri

 • Castells, Manuel (2009). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume I (Information Age Series). Izbrana poglavja 200 str.
 • DiMaggio, Paul, Hargittai, Eszter, Neuman, Russell W., Robinson, John P. (2001). Social implications of the Internet. Annual Review of Sociology. Št. 27, str. 307-336.
 • Kling, Rob (2000). Learning About Information Technologies and Social Change: The Contribution of Social Informatics. The Information Society: An International Journal. Let. 16, št. 3, str. 217-232.
 • Anttiroiko, Ari-Veikko (2003). Building strong e-democracy: the role of technology in developing democracy for the information age, Communications of the ACM.  Let. 46, št. 9, str. 121-128.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študenti znajo predstaviti razsežnosti informacijsko-tehnološke revolucije.
 • Študenti znajo ovrednotiti vlogo informacijsko-tehnološke revolucije znotraj razvoja informacijske družbe.
 • Študenti znajo kritično analizirati in vrednotiti različne teoretične koncepte, ki opredeljujejo relacije med tehnologijo in družbo.
 • Študenti znajo kritično analizirati ter vrednoti implikacije internetnih tehnologij na socio-ekonomske, kulturne in politične vidike vsakdanjega življenja in družbenega razvoja tako na lokalni kot tudi globalni ravni.
 • Študenti znajo kritično vrednotiti  priložnosti in nevarnosti, ki jih ponujajo internetne tehnologije v kontekstu trajnostnega družbenega razvoja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni in/ali ustni izpit in/ali izpit opravljen s kolokviji (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)