0848 Inšpekcijski nadzor

0848 Inšpekcijski nadzor

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

  

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti

 • poznajo in razumejo sistemsko vlogo inšpekcijskega nadzora v javni upravi in družbi;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice strank in pooblastila inšpektorjev;
 • rešijo lažje probleme v inšpekcijskem nadzoru skozi temeljna načela;
 • razumejo namen inšpekcij in posebnosti področnih postopkov skozi analizo primerov,
 • znajo pojasniti področne pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel inšpekcijskega nadzora,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve javnega interesa in pravic stran v inšpekcijskih postopkih v lažjih zadevah,
 • sposobnost analize lažjega nadzornega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen ter funkcije inšpekcijskega nadzora
 • Pravna ureditev inšpekcijskega nadzora z izbranimi primeri po področnih predpisih in redom rabe le teh
 • Načela inšpekcijskega nadzora
 • Organizacija inšpekcij, delovanje Inšpekcijskega sveta in pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah, pooblastila za in pooblastila inšpektorjev; odškodninska odgovornost države in inšpektorja
 • Udeleženci v inšpekcijskih postopkih: prijavitelji, zavezanci idr.
 • Uvedba inšpekcijskega postopka in varstvo javnega interesa
 • Ugotovitveni in dokazni postopek s posebnostmi glede na Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Inšpekcijski ukrepi in ustavitev postopka
 • Pravna sredstva in sodno varstvo
 • Izvršba in vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku
 • Bodoče smernice inšpekcijskega nadzora
 • Študija primera: delovanje izbranega inšpektorata

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovač, P. et al. (2016). Inšpekcijski nadzor. Ljubljana: Uradni list RS, 200 str.
 • Blanc, F. (2018): From Chasing Violations to Managing Risks. Origins, Challenges and Evolutions in Regulatory Inspections. Elgar, izbranih 30 str.
 • Kovač, P. (2017): Inspection Regulation between General Procedural Codification and Field Specifics – a Case Study of Slovenia, Danube, 7 (1), 1-17; https://content.sciendo.com/view/journals/danb/7/1/article-p1.xml
 • OECD. (2014). Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Pariz. dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en
 • Letna poročila Inšpekcijskega sveta, www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspekcijski_svet/letna_porocila_inspekcijskega_sveta/

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje (učni izidi predmeta):

 • Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena inšpekcijskega nadzora v upravnem sistemu in družbi.
 • Teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZIN samostojno uporabi pri  reševanju lažjih procesnih problemov.
 • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • gostujoča predavanja strokovnjakov iz prakse
 • skupinska študija primerov iz sodne prakse

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • skupinska analiza in predstavitev študije primera (30 %)