0848 Inšpekcijski nadzor

0848 Inšpekcijski nadzor

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač in dr. Mirko Pečarič

  

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti

 • poznajo in razumejo sistemsko vlogo inšpekcijskega nadzora v javni upravi in družbi;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice strank in pooblastila inšpektorjev;
 • rešijo lažje probleme v inšpekcijskem nadzoru skozi temeljna načela;
 • razumejo namen inšpekcij in posebnosti področnih postopkov skozi analizo primerov,
 • znajo pojasniti področne pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel inšpekcijskega nadzora,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve javnega interesa in pravic stran v inšpekcijskih postopkih v lažjih zadevah,
 • sposobnost analize lažjega nadzornega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen inšpekcijskega nadzora
 • Pravna ureditev inšpekcijskega nadzora z izbranimi primeri po področnih predpisih in redom rabe le teh
 • Načela inšpekcijskega nadzora
 • Organizacija inšpekcij in pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah
 • Udeleženci v inšpekcijskih postopkih: inšpektorji, prijavitelji, zavezanci idr.
 • Uvedba inšpekcijskega postopka
 • Ugotovitveni in dokazni postopek s posebnimi pooblastili inšpektorjev
 • Inšpekcijski ukrepi
 • Pravna sredstva
 • Izvršba in vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku
 • Odškodninska odgovornost države in inšpektorja
 • Bodoče smernice inšpekcijskega nadzora

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovač, P. et al. (2016). Inšpekcijski nadzor. Ljubljana: Uradni list RS, 200 str.
 • Kovač, P. et al. (2015). Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 3. Ljubljana: Uradni list RS, izbranih 20 str.
 • OECD. (2014). Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Pariz. Pridobljeno 15. 5. 2017 s: dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en.
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). Ur. l. RS, št. 43/07, 40/14; in letna poročila Inšpekcijskega sveta.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje (učni izidi predmeta):

 • Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena inšpekcijskega nadzora v upravnem sistemu in družbi.
 • Teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZIN samostojno uporabi pri  reševanju lažjih procesnih problemov.
 • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

Način

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (10 %)
 • projektno delo ali seminarska naloga (30 %)