0842 Management v javnem sektorju

0842 Management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študentje spoznajo vsebino, metode in tehnike managementa in njihovo uporabnost za boljše delovanje organizacij javnega sektorja
 • študentje pridobijo podrobna znanja o posameznih funkcijah managementa
 • študentje spoznajo in razumejo razmejitve med kakovostjo in odličnostjo ter orodja in nagrade odličnosti v slovenskem in evropskem prostoru ter področje ravnanja s spremembami kot posebno področje managementa
 • študentje samostojno rešijo naloge s področja managementa in odličnosti

Kompetence

 • študentje bodo pridobili sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa, kakovosti in odličnosti v prakso
 • študentje bodo sposobni prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju managementa, kakovosti in odličnosti
 • študentje bodo sposobni razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa, kakovosti in odličnosti
 • sposobni bodo oblikovanja predlogov za reševanje problemov managementa in njihove interpretacije v upravni praksi
 • sposobni bodo razumeti prakso s področja managementa, kakovosti in odličnosti v slovenskem in evropskem kontekstu – tako v zasebnem kot javnem sektorju

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Management in sorodni/povezani pojmi
 • Novi javni management
 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Vodenje
 • Kontrola
 • Kakovost
 • Odličnost
 • Orodja in nagrade odličnosti v Sloveniji
 • Odličnost javnega sektorja v EU
 • Ravnanje s spremembami
 • Change management

3. Temeljna literatura in viri

 • TOMAŽEVIČ, Nina. (2011). Družbena odgovornost in odličnost javne uprave. Upravna misel. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. (Izbrana poglavja – 85. str.).
 • ROZMAN, Rudi, KOVAČ, Jure. (2012). Management. Ljubljana: GV Založba. 500 str.
 • ROZMAN, Rudi. (1998). Kako prevesti management v slovenščino. Organizacija, (1), str. 5-18.
 • ROZMAN, Rudi. (1998). Razmerje med ravnanjem in upravljanjem. Manager, str. 30-33.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Znanje in razumevanje managementa – osnovnih in nadgrajenih kategorij managementa, okvirov managementa v javnem sektorju; logično mišljenje; razumevanje povezav med posameznimi področji znotraj managementa in razumevanje, kako teoretično znanje uporabiti v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • e-predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • pisni (in/ali ustni) izpit (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)