0737 Organizacijsko vedenje

0737 Organizacijsko vedenje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

  

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Pozna in razume značilnosti organizacijskega vedenja v organizaciji,
 • primerja vpliv različnih razmerij na delovanje organizacije,
 • uporabi različne načine oblikovanja odnosov v  organizaciji,
 • razčleni in rešuje problematične situacije,
 • poišče in uporabi primerne elemente poslovne komunikacije.

Kompetence

 • razumevanje vloge posameznika in organizacije na področju organizacijskega vedenja,
 • sposobnost analitičnega mišljenja na področju organizacijskega vedenja,
 • sposobnost povezovanja različnih vsebin s področja organizacijskega vedenja,
 • sposobnost uporabe veščin sodelovanja s sodelavci in strankami,
 • obvladovanje osnov komuniciranja in javnega nastopanja.

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve organizacijskega vedenja, posameznika in organizacije
 • Neformalna organizacija kot način organizacijskega vedenja
 • Skupinsko in timsko delo
 • Motiviranje
 • Organizacijska kultura in organizacijska klima
 • Vpliv menedžerjev in vodij na organizacijsko vedenje
 • Konflikti v organizaciji
 • Etika in morala
 • Stres
 • Odločanje in vedenje
 • Pogajanja
 • Komuniciranje in osnove govorništva

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š. (2007). Organizacijsko vedenje. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Ivanko, Š. (2013). Organizational Behavior. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Wagner & Hellenbeck (2010). Organizationa Behavior Securing Competitive Advantage. New York: Taylor & Frances.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni spoznati in razumeti mehki del organizacije: spremenjeno vlogo in pomen človeka v sodobni organizaciji. Pridobili bodo temeljna znanja s področja vpliva mehkih organizacijskih spremenljivk na uspešnost organizacije. Razumeli bodo pomembnejše  človeško vedenjske značilnosti sodobne organizacije ter osnove komuniciranja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • seminarska naloga
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) (60 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (40 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).