0723 Družbena odgovornost

0723 Družbena odgovornost

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študentje spoznajo in razumejo pojmovanja organizacije in združbe, razlikujejo med pojmi upravljanje, ravnanje, in vodenje ter poznajo razlike med uspešnostjo in učinkovitostjo
 • študentje pridobijo podrobna znanja s področja družbene odgovornosti – spoznajo pojem udeleženci, ter spoznajo in razumejo področje družbene odgovornosti – njen zgodovinski razvoj in opredelitev, mnenja v prid in proti družbeni odgovornosti, področje poročanja o družbeni odgovornosti ter družbeno odgovornost v javni upravi
 • na podlagi teoretičnih izhodišč in študij etičnih dilem študentje spoznajo in razumejo poslovno etiko ter njeno povezavo s pravom, moralo in trajnostnim razvojem
 • študentje odkrijejo utemeljene opredelitve pojmov s področja odličnosti ter sovpadanje tega pojma z družbeno odgovornostjo. Podrobneje spoznajo področje odličnosti ter model odličnosti za javno upravo
 • študentje samostojno rešijo naloge s primeri s področja družbene odgovornosti ter jih predstavijo

Kompetence

 • študentje bodo pridobili sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa, družbene odgovornosti in odličnosti v prakso
 • študentje bodo sposobni prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju  poslovnih ved
 • študentje bodo sposobni razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa, družbene odgovornosti in odličnosti
 • sposobni bodo oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi
 • sposobni bodo razumeti prakso s področja družbene odgovornosti v slovenskem in evropskem kontekstu
 • razvili bodo sposobnost zbiranja informacij ter sposobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v zbornem oz. knjižnem slovenskem jeziku
 • razvili bodo sposobnost spoštovanja etičnih načel in zavezanost profesionalni etiki v okolju delovanja

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in opredelitve s področja ravnanja (ang. managementa)
 • Udeleženci (ang. stakeholders)
 • Zgodovinski razvoj družbene odgovornosti
 • Opredelitev družbene odgovornosti
 • Mnenja v prid in proti družbeni odgovornosti
 • Prihodnji razvoj družbene odgovornosti
 • Poročanje o družbeni odgovornosti
 • Družbena odgovornost v javni upravi
 • Poslovna etika
 • Globalizacija in trajnostni razvoj
 • Družbena odgovornost kot temeljno načelo odličnosti poslovanja
 • Modeli odličnosti za družbeno odgovorno poslovanje

3. Temeljna literatura in viri

 • TOMAŽEVIČ, Nina: Družbena odgovornost in odličnost javne uprave. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011, 319 str.
 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk: Business Ethics. Oxford University Press, Oxford, 2015, izbrana poglavja
 • primeri družbeno (ne)odgovornega ravnanja in etične dileme v e-učilnici
 • članki v e-učilnici in na predavanjih

4. Predvideni študijski rezultati

 • Znanje in razumevanje managementa, družbene odgovornosti in odličnosti, poslovne etike in trajnostnega razvoja. Sposobnost reševanja študijskih problemov in uporabe znanja v praksi, sposobnost pridobivanja in uporabe informacij s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • pisni (in/ali ustni) izpit (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)