859 Metode vrednotenja in odločanja

859 Metode vrednotenja in odločanja

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: mag. Anamarija Leben  

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent utemelji različne koncepte in vidike odločanja
 • študent uporabi različne večparametrske metode za podporo vrednotenja in odločanja
 • študent razvije in uporabi ustrezen hierarhični večparametrski model za podporo vrednotenju in odločanju
 • študent poišče, utemelji izbiro in uporabi primerno metodo za skupinsko odločanje

Predmetno specifične kompetence:

 • zmožnost razumevanje konceptov in procesa odločanja
 • zmožnost zaznati in podrobno opredeliti odločitveni problem
 • sposobnost razviti problemu ustrezen večparametrski model in izpeljati ustrezno vrednotenje
 • sposobnost uporabiti ustrezno metodo skupinskega odločanja pri reševanju konkretnega problema

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v odločanje
 • Odločitveni proces
 • Metode večparametrskega modeliranja za vrednotenje in pomoč pri odločanju
 • Hierarhične večparametrske metode
 • Orodja, ki podpirajo hierarhične večparametrske modele
 • Značilnosti in osnovne metode skupinskega odločanja
 • Hierarhični večparametrski modeli pri skupinskem odločanju
 • Orodja za podporo skupinskemu odločanju
 • Primeri uporabe sistemov za podporo vrednotenja in odločanja

3. Temeljna literatura in viri

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo poznali pomen in vlogo vrednotenja in odločanja. Zmožni bodo izbrati in uporabiti različne metode in tehnike ter sisteme za podporo vrednotenja in odločanja za konkretne primere (individualno in v skupini).

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja in laboratorijske vaje v računalniški učilnici
 • študij primera
 • e-učenje
 • individualno vodeno delo

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloga s predstavitvijo (40 %)
 • izpit (60 %)