857 Upravljanje z okoljem

857 Upravljanje z okoljem

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: mag. Dušan Blagajne

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume kompleksnost varstva okolja, njegove izvore in povezanost z drugimi področji ter razreši posamezne okoljske upravne zadeve v skladu s pravili stroke
 • študent v vlogi udeleženca v poslih, uradne osebe upravnega organa ali kot pooblaščena oseba pri izvrševanju javnih pooblastil na področju varstva okolja uporabi sestavljena pravna pravila pri ugotavljanju dejstev in sprejemanju odločitev
 • študent opravi posamezna dejanja v normativnih, načrtovalskih in upravnih postopkih varstva okolja

Kompetence:

 • študent poveže pravno ureditev varstva okolja z drugimi področji (urejanje prostora, razvojno načrtovanje, upravni postopek) ter jo prenaša v prakso s pravilnim ravnanjem v različnih položajih
 • študent uporablja okoljske baze podatkov, razume okoljska poročila ter ugotavlja in vrednoti obstoječa in načrtovana stvarna in pravna stanja v okolju
 • študent opravi posamezna organizacijska in procesna dejanja v postopkih varstva okolja;
 • študent vodi in odloča v postopkih celovite presoje vplivov na okolje
 • študent vodi in odloča v upravnih postopkih na področju varstva okolja

2. Vsebina predmeta

 • Ekologija in varstvo okolja
 • Tehnike varstva okolja
 • Svetovna prizadevanja za varstvo okolja
 • Varstvo okolja v evropskem pravnem redu
 • Mednarodne okoljske pogodbe
 • Slovensko okoljsko pravo
 • Varstvo tal
 • Varstvo voda
 • Varstvo zraka
 • Ravnanje z odpadki
 • Upravljanje z energijo in naravnimi viri
 • Upravljanje z okoljem – ISO 14001 in EMAS
 • Varstvo okolja v prostorskem načrtovanju
 • Varstvo okolja v razvojnem načrtovanju
 • Okoljski upravni postopki

3. Temeljna literatura in viri

 • Blaganje, D. (20__). Študijsko gradivo – e učbenik (bo pripravljeno pred začetkom izvajanja predmeta).
 • Lah, A. (2008) Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in Leksikon gospodarjenja z okoljem.
 • Viler Kovačič, A. (2010). Okoljevarstvena zakonodaja.   
 • Viler Kovačič, A. (2001).Ravnanje z odpadki.
 • Viler Kovačič, A. (1999). Varstvo okolja in upravni postopki.
 • Vujoševič, N. (2006). Vodilo za okoljske standarde ISO 14001 in EMAS.
 • Anton, D. K., Shelton, D. (2011). Environmental protection and human rights.
 • Giradet, H., Mendonça, M. (2009). A renewable world.
 • Edwards, A. J. (2004). ISO 14001 environmental certification step by step - elektronski vir.
 • European Union. European Commission. Directorate-General for Environment (2012). 3 x 3 good reasons for EMAS.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pozna, razume in uporablja v praksi pravno ureditev in strokovna pravila varstva okolja in povezanih področij;
 • razume medsebojno povezanost varstva okolja ter prostorskega in razvojnega načrtovanja in evropske in domače pravne ureditve področij in uporabi pravila v različnih dejavnostih, vlogah in položajih;
 • razume in uporabi pravila okoljskega prava v normativnih, planskih in upravnih postopkih. 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (100 %)