853 Revidiranje poslovanja organizacij javnega sektorja

853 Revidiranje poslovanja organizacij javnega sektorja

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Pozna pomen in osnove finančnega managementa v javnem sektorju;
 • Obvladuje teoretične koncepte revizije in specifike revizije javnega sektorja;
 • Loči med različnimi vrstami revizij ter obvladuje osnovno metodologijo in postopke posamezne;
 • Pozna in povezuje vsebino in tehniko računovodenja in revidiranja z merjenjem  uspešnosti in učinkovitosti institucij javnega sektorja ter s ciljno  usmerjenim proračunom.

Kompetence
Študent:

 • Razume in pozna osnove računovodskega sistema javnega sektorja;
 • Ima širši vpogled v ekonomiko javnega sektorja s poudarkom na finančnem managementu;
 • Obvladuje metodologijo revidiranja v javnem sektorju;
 • Sposobnost povezovanja področja računovodenja in revizije rač. izkazov ter ločevanja od ostalih vrst revizije;
 • Obvladuje pomen nadzora javnih financ za posamezno organizacijo javnega sektorja kot tudi za širše družbeno dobro.

2. Vsebina predmeta

 • Osnove upravljanja organizacij javnega sektorja
 • Temeljni pojmi in kategorije ter pravna podlaga na področju javnih financ, računovodstva ter revidiranja organizacij javnega sektorja
 • Pomen, vrste in institucionalizacija nadzora (revizije) javne porabe v državi
 • Povezava računovodstva in revizije v javnem sektorju
 • Elementi učinkovitega nadzora nad javnimi financami
 • Notranji nadzor
 • Zunanji nadzor (Računsko sodišče)
 • Metodologija revidiranja v RS
 • Standardi revidiranja
 • Načrtovanje, izvajanje in kontrola revizije
 • Revidiranje v povezavi z merjenjem  uspešnosti in učinkovitosti ter s ciljno  usmerjenim proračunom
 • Vloga revizije v učinkovitem finančnem managementu organizacij javnega sektorja

3. Temeljna literatura in viri

 • INTOSAI (2005). Smernice za standarde notranjega kontroliranja za javni sector. Slovenski inštitut za revizijo, 78 strani;
 • Coombs, Hugh M & Jenkins, David Ellis (2002). Public sector financial management. London : Thomson Learning, 316 strani; izbrana poglavja
 • Bourn, John (2007). Public sector auditing : is it value for money?. Chichester , England.
 • Turk, Ivan (1999). Priročnik za notranje revidiranje. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana.
 • Računsko sodišče (2006). Revizijski priročnik. Ljubljana, 500 strani, izbrana poglavja.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna pomen in razsežnosti revizije v javnem sektorju, predvsem v kontekstu nadzora nad javnimi financami. Razume in kritično analizira ter vrednoti vrste nadzora tako z vidika izvajalca revizije kot z vidika uporabnika javnih sredstev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • študija primera
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarske naloge

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (50 %)
 • seminarska naloga in zagovor naloge (50 %)