847 Dobra in etična uprava

847 Dobra in etična uprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač in dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • seznaniti študente z osnovnimi pojmi in vidiki dobre in etične uprave kot interdisciplinarnega koncepta
 • predstaviti ureditev temeljnih načel in pravil dobre in etične uprave pri nas in v evropskem upravnem prostoru
 • usposobiti študente za praktično uporabo dobrih praks dobre in etične uprave in upravljanja

Kompetence:

 • razumevanje dobre uprave znotraj dobrega javnega upravljanja in prenos spoznanj v prakso
 • sposobnost razumevanja pomena etike v javnem upravljanju in prenos spoznanj v prakso
 • poznavanje in sposobnost kritične presoje razvojnih trendov in izzivov dobre in etične uprave in upravljanja v EU in Sloveniji
 • sposobnost samostojnega reševanja izbranih primerov po načelih dobre uprave 

2. Vsebina predmeta

 • Pojmi dobre uprave (DU) in etike ter (javnih) vrednot
 • Dobra uprava, upravljanje in etika v evropskem upravnem prostoru skozi čas
 • Dobra in etična uprava kot (procesno)pravni koncept
 • Etika in dobra uprava kot nepravna koncepta
 • Dobra in etična uprava primerjalno v evropskem upravnem prostoru
 • Dobra in etična uprava v Sloveniji
 • Pravna ureditev temeljnih načel in pravil dobre in etične uprave
 • Kodeksi etike
 • Enakost in nepristranskost
 • Participacija zainteresiranih uporabnikov in transparentnost delovanja javne uprave
 • Izdaja upravnih odločb in učinkovito pravno varstvo ter spoštovanje rokov odločanja
 • Analiza izbranih primerov iz sodne in upravne prakse

3. Temeljna literatura in viri

 • Evropski varuh človekovih pravic: Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev (2001, 2005), (20 str).
 • KEČANOVIĆ, Bećir (ur.). Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote: integriteta, odgovornost, vladavina prav a. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2012 (izbranih cca 70 str.).
 • SEVER, Tina. Izbrani vidiki pravice do odločanja v razumnem roku v upravnih zadevah, Dnevi slovenske uprave, 2009 (25 str.).
 • STARE, Janez. Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, Dnevi slovenske uprave 2011 (9 str.).
 • Uradniški svet. Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 2011.
 • Venice Commission - European Commission for Democracy through Law. Stocktaking on the Notions of »Good Governance« and »Good Administration«, Study 470/2008¸ CDL-AD(2001)009, 2011 (30 str.).
 • WAKEFIELD, Jill. The right to good administration. Alphen: Kluwer Law International, 2007 (izbranih cca 100 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pomena koncepta dobre in etične uprave v sodobni družbi in javnem upravljanju (good governance). Študent razume in zna uporabljati temeljna načela in pravila dobre in etične uprave pri dilemah iz prakse ter jih kritično ovrednotiti in zna uporabiti pri lastnem delu. 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarji in vaje s predstavitvijo primerov analiz iz prakse
 • seminarsko delo in vodeni individualni študij
 • E-učenje. 

6. Načini ocenjevanja

 • seminarska naloge in/ali kolokvij (40 %)
 • pisni ali ustni izpit (60 %)