846 Analiza politik na področju IKT

846 Analiza politik na področju IKT

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Dalibor Stanimirović

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent pozna temeljne značilnosti koncepta politične ideje, razume namen analize politik in institucionalne mehanizme odločanja ter s tem povezana vprašanja javnega interesa
 • študent prepoznava in kritično vrednoti implikacije IKT politik ter tehnološkega razvoja na različne segmente družbe in družbene spremembe
 • študent pozna različne metodološke pristope in raziskovalne metode za analizo in vrednotenje IKT politik ter kritično vrednoti njihovo uporabnost glede na potrebe vrednotenja in zastavljene vsebinske cilje politik
 • študent pozna kazalnike, njihove temeljne značilnosti ter obvladuje uporabo različnih modelov kazalnikov za analizo in vrednotenje nacionalnih / mednarodnih IKT politik z različnih vidikov in ravni

Kompetence:

 • razumevanje konceptov politične ideje in  informacijske družbe ter njunih medsebojnih odnosov v spremenjenih lokalnih in globalnih družbenoekonomskih razmerah
 • razumevanje kompleksnih vsebinskih in postopkovnih vidikov analize politik in njenega interdisciplinarnega značaja, ter njene vloge v političnih procesih in težnjah po rekonceptualizaciji javnih politik, nadaljnji demokratizaciji procesov odločanja in učinkovitejšem uresničevanju javnega interesa
 • sposobnost kritične analize obstoječih metodoloških pristopov za vrednotenje IKT politik in razumevanje razkoraka med teorijo in prakso
 • sposobnost kritične presoje in vrednotenja nacionalnih / mednarodnih IKT politik in njihovih učinkov na različne družbene podsisteme in skupine ter sposobnost uporabe izsledkov v procesu odločanja in nadaljnji zasnovi IKT politik

2. Vsebina predmeta

 • Koncept IKT politike, analiza politik kot podpora odločanju in institucionalni vidik sprejemanja odločitev
 • Implikacije IKT politik na različne družbene podsisteme in skupine
 • Metodološki vidiki analize in vrednotenja IKT politik in njihovih učinkov
 • Pregled različnih metodoloških pristopov za vrednotenje IKT politik
 • Analiza prednosti in pomanjkljivosti obstoječih pristopov za vrednotenje IKT politik – odprta vprašanja in ovire
 • Vsebinski vidiki ter ravni analize in vrednotenja IKT politik
 • Ekonomsko-trajnostni vidik vrednotenja IKT politik in njihovih učinkov
 • Politično-sociološki vidik vrednotenja IKT politik in njihovih učinkov
 • Organizacijski vidik vrednotenja IKT politik in njihovih učinkov
 • Infrastrukturni vidik vrednotenja IKT politik in njihovih učinkov
 • Identifikacija, oblikovanje in lastnosti ključnih kazalnikov za celovito in uravnoteženo vrednotenje IKT politik   
 • Analiza in vrednotenje nacionalnih / mednarodnih IKT politik na različnih področjih javne uprave in javnega sektorja (e-uprava, e-zdravje, e-sociala, e-šolstvo …)

3. Temeljna literatura in viri

 • Association for Progressive Communications (2003). ICT Policy: A Beginner’s Handbook. Chris Nicol (ed.). Published by the Association for Progressive Communications. 140 str.
 • Adomi, Esharenana E. (2010). Frameworks for ICT Policy: Government, Social and Legal Issues. IGI Global Snippet. Izbrana poglavja 180 str.
 • Baliamoune-Lutza, Mina (2003). An analysis of the determinants and effects of ICT diffusion in developing countries. Information Technology for Development. Volume 10, Issue 3, str. 151-169.
 • Fink-Hafner, Danica (2002). Analiza politik - akterji, modeli in načrtovanje politike skupnosti. V: Jelovac, Dejan (ur.). Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij. Ljubljana: Radio Študent: Študentska organizacija Univerze; v Kopru: Visoka šola za management, str. 105-123.
 • Slabe-Erker, Renata (2008). Merjenje in vrednotenje razvojne politike. Inštitut za ekonomska raziskovanja. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Izbrana poglavja 60 str.
 • Dunn, William N. (1994). Public policy analysis. Englewood Cliffs.  Prentice-Hall. Izbrana poglavja 150 str.
 • Stanimirović, Dalibor, Jukić, Tina, Nograšek, Janja, Vintar, Mirko (2012). Analysis of the methodologies for evaluation of e-government policies. Lect. notes comput. sci., str. 234-24
 • Nograšek, Janja, Stanimirović, Dalibor, Jukić, Tina, Vintar, Mirko (2012). Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave. Uporab. inform. (Ljubl.), letn. 20, št. 4, str. 218-228.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna koncept politične ideje ter razume značilnosti analize politik kot družboslovne znanstvene discipline s pomočjo katere kritično analizira in vrednoti implikacije IKT politik na različne družbene skupine in podsisteme tako na lokalni kot tudi globalni ravni. Študent je sposoben aplikativne uporabe rezultatov analize in vrednotenja IKT politik oziroma njihovega transferja v proces oblikovanja in implementacije ustreznih IKT politik (policy proces).  

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • študija primera
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarske naloge

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (50 %)
 • seminarska naloga in zagovor naloge (50 %)