845 Ameriške politike

845 Ameriške politike

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Bogomil Ferfila

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študentje se bodo seznanili z osnovnimi značilnostmi upravljanja ameriške družbe in vodenjem ameriških politik. Spoznali bodo vzvode moči in odločanja v ameriškem poslovnem svetu in v politiki.  Pomemben poudarek bo tudi na analizi vloge ZDA kot edine svetovne supersile 20. stoletja in postopne transformacije v smeri večpolarne svetovne ureditve 21. stoletja.

Kompetence:
Študentje bodo z absolviranjem tega predmeta pridobili ustrezna raziskovalno analitična znanja, ki jim bodo omogočila raziskovanje drugih držav in njihovih politik. Spoznali bodo tudi sestavo mednarodne skupnosti in njenih ključnih igralcev, saj se ameriške politike dotikajo oz. vplivajo prav na vse države sveta. Poseben poudarek bo dan tudi analiziranju odnosov med ZDA in Slovenijo, kar bo študentom omogočilo spoznati in analizirati dejavnike položaja in vpliva majhne in velike države v mednarodni skupnosti.

2. Vsebina predmeta

 • Prvotni prebivalci ZDA – Indijanci in Inuiti
 • Vladne politike do Indijancev in Inuitov v zgodovini in danes
 • Ameriški izobraževalni sistem in vladne izobraževalne politike
 • Ameriške korporacije kot temelj ameriškega gospodarstva in ameriške gospodarske moči: upravljanje in vodenje; podjetniške politike, zaposlovanja , financiranja in lobiranja; raziskovanje in inoviranje kot gonilo razvoja,
 • Ameriški politični siste: organiziranje ameriške vlade in ministrstev; etika v ameriški javni upravi; financiranje in ameriške proračunske politike; ustava in pravne dimenzije; institucija predsednika; politične stranke in volilni sistem
 • Mediji in obvladovanje ZDA in sveta; ameriška mehka moč; mediji in kontinuirane volilne kampanje; vloga interneta  novih družbenih omrežij
 • ZDA in Severna Amerika
 • NAFT: energetske politike in energetska samooskrba
 • Ameriška  varnostna zunanja politika: iz statusa edine svetovne supersile proti vlogi enega od glavnih svetovnih igralcev
 • Azija kot osnovno področje ameriških interesov v 21. Stoletju – upadanje pomena Evrope

3. Temeljna literatura in viri

 • Hardt, Hanno,2013, Critical communication studies: communication, history and theory in America, Routledge, New York
 • Chomsky, Noam, 2013, Power systems:conversation on global democratic uprising  to US empire, H. Holt, New York
 • Ferfila, Bogomil, 2013, Severna Amerika: poti in stranpoti najmočnejše celine sveta, FDV, Ljubljana
 • Edkins, Jenny in Zehfass, Maja, 2014, Global Politics, Routledge, New York
 • Stimson, James, 2004, Tides of Consent: How Public Opinion Shapes  American Politics, Cambridge University Press, New York
 • Kelly, Nathan, 2009, The Politics of Income  Inequality in the United States, Cambridge University press , Cambridge
 • Smith, Steven, 2007, Party   Influence in Congress, Cambridge University Press, Cambridge
 • Brady, David  in Volden, Craig, 2006, Revolving Gridlocks: Politics and Policy from Jimmy Carter to George W. Bush, Westview Press, Boulder
 • Vsako leto se v dogovoru s študenti izbere 300 strani iz navedene literature.
 • Each student chooses his own 300 pages out of available literature.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poudarek bo na individualnosti in motiviranosti vsakega študenta pri izbiri določenega področja oziroma politike vezane na ZDA. S tem bo poglobil znanje na segmentu ameriške družbe-države-uprave-politike , ki ga najbolj zanima. V diskurzu z ostalimi slušatelji bo lahko uvidel prednosti in pomanjkljivosti svojega  strokovnega in metodološkega pristopa.  Obenem  bo  poglobil znanje in razumevanje izbranega področja oziroma politike do tega nivoja , da bo sposoben enak pristop uporabiti tudi pri analizi drugih držav in politik oziroma problemov nasploh.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja ,
 • projektna naloga – predstavitev in diskusija,
 • ogledi filmov – ocene in diskusija,
 • obisk ameriške ambasade , obiski ameriških profesorjev in diplomatov

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Projektna naloga (60 %)
 • Pismene ocene in analize filmov (20 %)
 • Aktivnost v diskusijah , prisotnost (20 %)