841 Gospodarstvo in javna uprava

841 Gospodarstvo in javna uprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent zna odkriti temeljna razmerja in povezanost med gospodarstvom in javno upravo v sodobnih razvitih in demokratičnih družbah
 • študent utemelji razvojne in družbeno-politične učinke delovanja javne uprave
 • študent prepozna glavne ekonomske probleme v sedanjosti, ki so vezani na način delovanja javne uprave in uresničevanje javnih politik
 • študent loči vpliv delovanja raznih mednarodnih in nadnacionalnih klubov na oblikovanje politik
 • študent uporabi znanja za obravnavo aktualnega družbeno-ekonomskega problema.

Kompetence:

 • razumevanje in presojanje javnih politik na področju gospodarstva
 • razumevanje vpliva makro- in mikroekonomskih elementov v delovanju upravnega sistema
 • razumevanje delovanja javne uprave pri oblikovanju politik (na področju gospodarstva)
 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju poslovnih ved oziroma delovanja gospodarstva
 • sposobnost oblikovanja praktičnih rešitev v povezavi z ekonomsko-upravljalskimi problemi sodobnih družb

2. Vsebina predmeta

 • Razmerja in povezanost med gospodarstvom in javno upravo
 • Endogena razvojna teorija
 • Družbeno-ekonomski pomen delovanja javne uprave
 • Državni intervencionizem
 • Agencijski problem
 • Administrativni output in nadzor v upravi
 • Učinki delovanja javne uprave in uresničevanja politik ter njihov vpliv na gospodarstvo
 • Gospodarska cikličnost in vpliv na obseg državnega intervencionizma
 • Demografske ter podnebne/okoljske spremembe in vpliv na razmerja med gospodarstvom in javno upravo
 • Nepopolnosti in omejitve upravnega sistema in politik v praksi
 • Problemi javnega upravljanja in odločanja.
 • Vloga mednarodnih in nadnacionalnih klubov v oblikovanju razmerij med gospodarstvom in javno upravo

3. Temeljna literatura in viri

 • ALLEN, W. Bruce idr. (2012). Managerial Economics: Theory, Application, and Cases. W.W. Norton, str. 656-727.
 • Besley, Timothy (2006). Principled Agents? The Political Economy of Good Government. Oxford University Press, Oxford. str. 1-173.
 • Grosse, Robert (2005). International Business and Government Relations in 21st Century. Cambridge University Press, Cambridge. str. 23-217.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti načine oblikovanja politik na področju gospodarstva v sodobnih družbah ter učinke teh politik, pridobi temeljna znanja o funkcijah in pomeni mednarodnih in nadnacionalnih klubov v gospodarskih odnosih, hkrati pa je usposobljen za obravnavo in pojasnjevanje aktualnih gospodarskih dogajanj in razmerij med gospodarstvom in javno upravo po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • projektno delo
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • seminarsko delo (40 %)
 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)