744 Praktikum: upravljanje s podatki

744 Praktikum: upravljanje s podatki

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume in uporabi pristope k modeliranju podatkov za potrebe njihovega shranjevanja v podatkovne baze
 • študent zna uporabiti programska orodja za upravljanje s podatkovnimi bazami v realnih situacijah
 • študent pozna metode in orodja za poizvedovanje ter analitično obdelavo podatkov shranjenih v podatkovne baze
 • študent zna uporabiti programska orodja za prenos podatkov iz podatkovne baze na splet
 • študent razume načela spletne predstavitve podatkov in informacij
 • študent zna razčleniti in analizirati spletne predstavitve

Kompetence:

 • študent razvije sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov
 • študent razvije sposobnost načrtovanja, analize in prenove informacijskih sistemov

2. Vsebina predmeta

 • Vpliv informacijskih tehnologij na proces zajemanja, analize in predstavitev podatkov in informacij
 • Izdelava izvedbenih podatkovnih modelov po principu entiteta-povezava
 • Poizvedovalni jeziki za analizo in pregledovanje podatkov (SQL, QBE, OLAP)
 • Praktične vaje in primeri gradnje enostavne baze podatkov ter formulacije poizvedba za analizo in pregledovanje podatkov
 • Uvod v tehnologije svetovnega spleta in pristopov k spletni predstavitvi podatkov
 • Označevalni jeziki za spletno predstavitev podatkov (HTML in XML)
 • Praktične vaje in primeri izdelave enostavnih spletnih predstavitev podatkov

3. Temeljna literatura in viri

 • DEČMAN, Mitja (2016). Praktikum: upravljanje s podatki, prosojnice. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Kroenke, D., Auer, D. (2010) Database Concepts. Prentice Hall, Boston, ZDA. Izbrana poglavja, 150 str.
 • Baloh, P., Vrečar, P. (2013), Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2013, Ljubljana: Svetovanje in založništvo P. Baloh,  Izbrana poglavja, 120 str.
 • Rainer, R. K., Turban, Efraim, Potter, R. E. (2007) Introduction to information systems: supporting and transforming business, Hoboken, NJ : Wiley, cop. 2007, Izbrana poglavja, 411 str.
 • Monk, E., Brady, J., Coo, G. S., (2012), Problem Solving Cases in Microsoft Access and Excel, Cengage Learning, 304 str. Izbrana poglavja, 150 str.
 • Vsebine v spletni učilnici

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pozna in uporabi praktične pristop k modeliranju podatkov za potrebe njihovega shranjevanja v podatkovne baze
 • pozna informacijska orodja za pisarniško poslovanje oz. bolj specifično za upravljanje podatkovnih baz
 • zna samostojno razviti enostavno podatkovno zbirko in analitično obdelovati podatkov
 • poznava načela spletne predstavitve podatkov in informacij

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • laboratorijske vaje v računalniški učilnici
 • E-učenje 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (40 %)
 • praktični izpit (60 %)