730 Javno naročanje

730 Javno naročanje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Maja Klun in dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poišče ključne elemente javnega naročanja
 • utemelji javno naročanje tako s pravnega kot ekonomskega vidika,
 • analizira pomen javnega naročanja za učinkovitost in uspešnost javnih financ,
 • poišče podobnosti in razlike postopkov javnega naročanja znotraj EU,
 • preizkusi pripravo javnega razpisa in izbor ponudnika

Kompetence:

 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov s področja javnega naročanja
 • spoštovanje etičnih načel
 • sposobnost sodelovanja z vsemi deležniki
 • kritično ovrednotenje obstoječih postopkov javnega naročanja
 • sposobnost določanja osnovnih ekonomskih meril v postopku javnega naročanja
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja ustreznih podatkov za oblikovanje predlogov in tehtanje odločitev, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev, obseg in namen javnega naročanja v Sloveniji in EU
 • Temeljna načela javnega naročanja (ekonomski in pravni vidik)
 • Zagotavljanje konkurence med ponudniki
 • Določitev meril za izbiro ponudnika (ekonomski vidik)
 • Določanje tveganj
 • Pravna ureditev postopka oddaje javnih naročil
 • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

3. Temeljna literatura in viri

 • Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) /ZJN-2-UPB5/ Ur.l. RS, št. 12/2013
 • Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Kranjc. GV založba, Ljubljana (2010) (cca. 120 str.)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja z uvodnimi pojasnili. GV založba Ljubljana, 2010 (cca. 50 str.).
 • Thai, K. V. (2009). International handbook of public procurement. CRC Press, Boca Raton. (izbrana poglavja, skupaj 200 od 802 str.)
 • Arrowsmith, Sue (2010). EU PUBLIC PROCUREMENT LAW: AN INTRODUCTION. University of Nothingam, London; str. 44-66 in 298-337

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent bo zmožen razumeti pojme, zakonitost, teorijo, pojave, procese, relacije in postopke javnega naročanja s pravnega in ekonomskega vidika
 • študent bo poznal temeljne zakonitosti javnih naročil in pravnega urejanja postopkov
 • študent bo zmožen rešiti vprašanja s področja javnih razpisov in javnega naročanja

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • projektno delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (60 %)
 • Sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (40 %)