720 Angleški poslovni jezik

720 Angleški poslovni jezik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: mag. Manica Danko

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

Študent:

 • osvoji osnovno pisno in ustno komunikacijo v kontekstu  poslovanja in uprave (pismo, memo, e-mail…),
 • posluša in razume formalna in neformalna govorna sporočila v poslovnem okolju,
 • povzema vsebino prebranih formalnih pisnih in govorjenih besedil v poslovnem okolju,
 • zna uporabiti že znane slovnične strukture za uspešno pisno in govorno sporazumevanje,
 • samostojno posluša strokovna besedila in povzel njihovo vsebino,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi skupinske predstavitve na izbrano strokovno temo,
 • samostojno razvija svoje jezikovno znanje v procesu vseživljenjskega učenja,
 • izraža svoja mnenja in stališča o temah s področja ekonomije, prava in informatike,
 • samostojno uporablja spletne slovarje in druga jezikovna orodja.

Kompetence:

 • govorna in pisna zmožnost ter bralno in slušno razumevanja v angleškem jeziku v zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih poslovnih situacijah in okoliščinah na delovnem mestu,
 • zmožnost komunikacije v bolj zahtevnem strokovnem timu,
 • sposobnost delovati v angleško govorečem timu strokovnjakov in spoštovati različnost in večkulturnost,
 • sposobnost uporabljati jezikovno znanje na strokovnem področju upravnih in poslovnih ved za generiranje novih idej in prilagajanje novim situacijam,
 • zmožnost učiti se.

2. Vsebina predmeta

VSAKA TEMA VSEBUJE TUDI PONOVITEV JEZIKOVNIH STRUKTUR

 • Timsko delo, komunikacija (Sedanji časi, Present perfect)
 • Naročanje, denarni tokovi (Izražanje anmere, pogojniki 1,2)
 • Blagovne znamke, odnosi z javnostmi (Prihodnji časi)
 • Selitev podjetij, novi prostori (Primernik, presežnik)
 • Poročilo o rezultatih, zelene pobude (pridevniki, prislovi, določitelji)
 • Zdravje in varnost (modalniki, pasiv)
 • Poslovni stroški
 • Poslovna potovanja
 • Fleksibilna nadomestila (glagolnik, nedoločnik)

3. Temeljna literatura in viri

 • WOOD, I. Pass Cambridge BEC Higher (2nd Edition). 2012. Summertown Publishing. 182 str.
 • PLEDGER, Pat: Express: English for Human Resources Student's Book and MultiROM. 2007. Oxford University Press. (80 strani).
 • MACKENZIE, Ian: Professional English in Use Finance. 2006. Cambridge University Press. (izbrana poglavja).
 • MASCULL, Bill: Business Vocabulary in Use Advanced. 2004. Cambridge University Press. (izbrana poglavja).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo uporabljal angleški jezik stroke v poslovnem okolju. Pravilno bo uporabljal formalni govor in zapis v predstavitvah strokovnih vsebin iz upravnih in poslovnih ved  za potrebe nadaljnjega študija na drugi stopnji ali na delovnem mestu.
S pomočjo angleščine bo širil svoje znanje in krog poslovnih partnerjev. Z njo bo uspešno uporabljal informacije s svetovnega spleta. 

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje, medpredmetno povezava s strokovnimi izbirnimi predmeti, ki potekajo sočasno
 • ustni nastopi v skupinah
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Test slušne zmožnosti (20 %)
 • Predstavitev z glosarjem (skupna  sem. naloga s strokovnim predmetom)  (20 %)
 • Pisni izpit (60 %)