769 Elektronski sistemi za upravljanje dokumentov v upravi

769 Elektronski sistemi za upravljanje dokumentov v upravi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • spozna temeljna področja elektronskih sistemov za upravljanje z dokumenti (ESUD).
 • zna analizirati elemente ESUD in njihove vloge.
 • pozna pravne podlage in standarde področja upravljanja elektronskih dokumentov.
 • zna rešiti konkretno problemsko nalogo, s katero se lahko sreča ob bodoči zaposlitvi v javni upravi.
 • pozna problematiko upravljanja z dokumenti in koncept življenjskega cikla dokumenta.

Kompetence:
Študent:

 • je sposoben povezovanja pridobljenih znanj na področju informatike v javni upravi s področji uprave, prava, organizacije, ekonomije, politologije.
 • pozna temeljne ESUD in primere uporabe ESUD v praksi.
 • razume standarde in normativne akte, ki urejajo področje upravljanja z dokumenti.
 • je sposoben povezovanja elektronskega upravljanja z dokumenti z drugimi področji (varnostjo, dolgoročno hrambo, itd.).
 • pozna obstoječe dokumentne sisteme v slovenski javni upravi.
 • je sposoben evalvirati in razumeti projekte. razvoja in implementacije ESUD na področju e-uprave in sodelovati v njih.

2. Vsebina predmeta

 • Vsebinska opredelitev področja upravljanja z dokumenti in vloge ESUD
 • Orodja in sistemi za elektronsko upravljanje z dokumenti
 • Standardizacija na področju upravljanja z dokumenti
 • Integracija ESUD z drugimi informacijskimi sistemi
 • Uvedba ESUD – koraki in postopki
 • ESUD v slovenski javni upravi – pravni vidiki in obstoječa praksa

3. Temeljna literatura in viri

 • Azad Adam, Implementing Electronic Document and Record Management Systems, ISBN-10: 0849380596, 280 strani. 
 • Izbrana poglavja v obsegu do 150 strani v Michael J. D. Sutton, Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications, ISBN-10: 0471147192.
 • MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, 96 strani.
 • Zborniki posvetovanj v organizaciji Slovenskega društva za informatiko (Dnevi slovenske informatike), društva MediaDoc (Dok_sis) in drugo.
 • Podatkovni viri na internetu, specializirani spletni portali.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Ima temeljna znanja na področju upravljanja elektronskih dokumentov in elektronskih sistemov za upravljanje dokumentov.
 • Pozna standarde in pravne norme na tem področju.
 • Je sposobni razumeti in rešiti vprašanja s področja upravljanja elektronskih dokumentov skozi njihov celotni življenjski cikel.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • Individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (70 %)
 • seminarska delo in zagovor dela (30 %)