751 Urejanje prostora in varstvo okolja

751 Urejanje prostora in varstvo okolja

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: mag. Dušan Blaganje

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent :

 • razume kompleksnost in povezanost urejanja prostora in varstva okolja ter in razreši posamezna vprašanja na obeh področjih v skladu s pravili stroke; 
 • v vlogi udeleženca v poslih, uradne osebe upravnega organa ali kot pooblaščena oseba pri izvrševanju javnih pooblastil na področju urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave uporabi sestavljena pravna pravila pri ugotavljanju dejstev in sprejemanju odločitev;
 • opravi posamezna dejanja v normativnih, načrtovalskih in upravnih postopkih urejanja prostora, varstva okolja ter ohranjanja narave.

KOMPETENCE:
Študent:

 • poveže pravno ureditev urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave ter jo prenaša v prakso s pravilnim ravnanjem v različnih položajih.
 • uporablja nepremičninske evidence,  bere prostorske načrte in okoljska poročila ter ugotavlja in vrednoti obstoječa in načrtovana stvarna in pravna stanja v prostoru in okolju ;
 • opravi posamezna organizacijska in procesna dejanja v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov, prostorskih ukrepov ter aktov za zavarovanje narave;
 • vodi in odloča v postopkih celovite presoje vplivov na okolje oziroma naravo;
 • vodi in odloča v upravnih postopkih na področju varstva okolja.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi in podlage urejanja prostora
 • Instrumenti urejanja prostora in povezanost z drugimi področji
 • Razvoj in glavni problemi urejanja prostora
 • Geodetska dejavnost in evidence kot podlaga urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje kot osrednja dejavnost urejanja prostora
 • Prostorski načrti države in lokalnih skupnosti
 • Prostorski ukrepi in zemljiška politika
 • Temeljni pojmi in podlage varstva okolja
 • Ustavna in mednarodnopravna podlaga varstva okolja
 • Varstvo okolja v veljavni pravni ureditvi
 • Upravni in inšpekcijski postopki na področju varstva okolja
 • Ohranjanje narave

3. Temeljna literatura in viri

 • Blaganje, D. (2008): Uvod v urejanje prostora in gradbene zadeve [Elektronski vir]: učbenik, 2., popravljena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 9-29, 50-121, 136-150 (skupaj 117 strani)
 • Rijavec, V. e tal. (2006): Pravna ureditev nepremičnin. Ljubljana: GV Založba, str. 33-67, 381-404 (skupaj 59 strani)
 • Pogačnik, A., (2000): Urejanje prostora za tretje tisočletje, Ljubljana: Študentska založba, 178 str.
 • Lah, A. (2008): Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in Leksikon gospodarjenja z okoljem. Maribor:   Založba Pivec, 375 str., od tega 272 str. izbirnih leksikografskih gesel

4. Predvideni študijski rezultati

Študent :

 • pozna, razume in uporablja v praksi pravno ureditev in strokovna pravila urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave;
 • razume medsebojno povezanost urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave ter evropske in domače pravne ureditve področij in uporabi pravila v različnih dejavnostih, vlogah in položajih;
 • razume in uporabi pravila prostorskega in okoljskega prava v normativnih, planskih in upravnih postopkih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (100 %)