750 Upravnopravne notranje zadeve

750 Upravnopravne notranje zadeve

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Dušan Štrus

 

1. Cilji in kompetence

Splošni cilji predmeta:

 • študente seznaniti in jim omogočiti 
 • pridobitev temeljnih znanj
 • in vsebin na področju notranjih zadev
 • jih usposobiti za razumevanje in reševanje vprašanj povezanih s posameznimi instituti upravnopravnih notranjih zadev
 • jim omogočiti pridobivanje praktičnih znanj na vajah, terenskih ogledih in delovni praksi

Predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost prenašanja pridobljenih znanj s področja upravnopravnih notranjih zadev v prakso
 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme s področja upravnopravnih notranjih zadev in oblikovati predloge za njihovo rešitev
 • sposobnost razumevanja primerjalno pravne ureditve področja upravnopravnih notranjih zadev
 • sposobnost iskanja informacij s področja upravnopravnih notranjih zadev in uporaba pridobljenih informacij
 • oblikovanje komunikacijske spretnosti v strokovnem in laičnem okolju

2. Vsebina predmeta

 • Upravnopravne notranje zadeve (splošne ugotovitve in poudarki)
 • Pravice posameznika in njihovo varstvo na področju notranjih zadev
 • Območje svobode, varnosti in pravice (vzpostavitev ravnotežja)
 • Osebni status posameznika (državljanstvo, osebno ime, prebivališče-domicil in razvid-evidenca osebnega statusa)
 • Problem migracij in mednarodno pravno urejanje položaja tujcev
 • Azilni sistem, azilno pravo in mednarodna zaščita beguncev
 • Varovanje, nadzor in kontrola zunanje meje Evropske unije (varnostni-schengenski, carinski in inšpekcijski vidik)
 • Pravica do zbiranja in združevanja
 • Javnost dela državne uprave in varovanje tajnosti

3. Temeljna literatura in viri

 • Slavko Debelak, Slobodan Rakočevič: Upravnopravne notranje zadeve, Fakulteta za upravo, 2008 (314 strani)
 • Predsedovanje Slovenije Svetu EU na področju notranjih zadev, Ministrstvo za notranje zadeve, 2008 (84 strani)
 • Nina Gregori: Stališča Slovenije do ključnih vprašanj Stockholmskega programa, Dnevi slovenske uprave 2009, Portorož ( 13 strani)
 • Ivan Bizjak: Kako državljanom približati prednosti, ki jim prinaša evropsko območje svobode, varnosti in pravice, Dnevi slovenske uprave 2009, Portorož (17 strani)
 • Terlouw B. Ashley: Asylum Procedure-the Academic Perspective, On the Protection of Refuge in the Central European and the Baltic States, UHCR, 1998 (izbrana poglavja 37. strani)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi kompetence, ki mu omogočajo širše in strokovno prepoznavanje in razumevanje upravnopravnih notranjih zadev. Razume tudi pomembnost razmerja med posameznikom in državo, s poudarkom na  pravicah posameznika, njegovih obveznostih in dolžnostih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje s terenskimi ogledi 
 • predstavitev primerov iz prakse.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (100 %)