741 Politične stranke parlamentarni sistem

741 Politične stranke parlamentarni sistem

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji predmeta:
Študent:

 • Zna prikazati  nastanek  in  razvoj  političnih strank; 
 • Zna predstaviti  vlogo  in  pomen  političnih  strank  v  parlamentarnem  sistemu;
 • Zna spoznati  pravno  ureditev  političnih  strank v  Republiki  Sloveniji;
 • Zna razložiti  vlogo  političnih  strank  v  sistemu  oblasti  v  Republiki  Sloveniji;
 • Zna razumeti  vlogo  političnih  strank  v  lokalni samoupravi.

Kompetence:

 • sposobnost razumeti  vlogo  političnih  strank  v sodobnih  sistemih  oblasti;
 • zmožnost  spoznati  in  razložiti  vlogo  političnih strank v parlamentarnem sistemu  v Republiki Sloveniji;
 • sposobnost  ugotoviti  ind  oceniti  vlogo  političnih strank v  lokalnih  skupnostih v  Republiki Sloveniji; 
 • zmožnost  prepoznati  dejanske  razlike  med   strankarskimi  in nestrankarskimi kandidatnimi listami.

2. Vsebina predmeta

 • Nastanek  političnih  strank;
 • Razvoj  političnih  strank;
 • Evolucija  parlamentarnega  sistema  in politične  stranke;
 • Politične stranke in predstavniška demokracija;
 • Demokratična  država in  politične  stranke;
 • Pravna  ureditev  političnih  strank  v  Republiki Sloveniji;
 • Parlamentarni sistem  v  Republiki  Sloveniji;
 • Politične  stranke  in  volitve  v  državni  zbor;
 • Politične  stranke  in  vlada;
 • Politične  stranke  in  lokalne  volitve;
 • Možnosti in meje političnih strank;
 • Evropska  unija  in  politične  stranke. 

3. Temeljna literatura in viri

 • Kocjančič, R., Ribičič, C., Grad, F., Kaučič, I., Ustavno  pravo  Slovenije, Fakulteta  za  upravo, četrta
 • izdaja, Ljubljana, 2009.
 • Brezovšek, M., Haček, M., Zver, M ., Organizacija  oblasti  v  Sloveniji, Fakulteta  za  družbene  vede,Ljubljana, 2008. 
 • Ustava  Republike  Slovenije, Uradni  list  RS, št. 33/1991 (The Constitution of the Republic of Slovenia, Official Journal RS, No. 33/1991).
 • Zakon  o  političnih  strankah, Uradni  list  RS, št. 100/2005 (The Political Parties Act, The Official Journal of the RS, No. 100/2005).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent  pridobi  teoretično  in  pozitivnopravno  znanje  o  političnih  strankah  ter  ga  je sposoben  uporabiti v  praksi in pri nadaljnjem  študiju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • vaje,
 • konzultacije.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni  ali  ustni  izpit (80 %)
 • test (20 %)