739 Osnove raziskovanja v upravi

739 Osnove raziskovanja v upravi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • preuči literaturo in vire, določi raziskovalni okvir in opredeli problem,
 • oblikuje raziskovalno vprašanje in pripravi načrt empirične raziskave,
 • postavi hipotezo in izbere ter uporabi primerno tehniko za preverjanje hipoteze,
 • izbere primerne raziskovalne pristope in metode ter jih ustrezno uporabi v raziskavi,
 • poroča o poteku in rezultatih raziskave v obliki raziskovalnega članka
 • rezultate empirične raziskave kritično obravnava in jih sooči s konkretno situacijo v javnem sektorju.

Študent je usposobljen za:

 • obravnavo problemskega okolja in problema in načrtovanje postopka, ki ga pripelje do ustreznih sklepov,
 • preiskovanje numeričnih podatkov, razumevanje odkritij, oblikovanje sklepov in reševanje problemov,
 • prepoznavanje informacij, ki se ne nanašajo na odločitev ali rešitev,
 • primerjanje rezultatov raziskave s pričakovanimi, za namenom odkriti neskladnosti,
 • povezovanje in uporabo spretnosti na vseh področjih in aplikacijah - ekonomika javnega sektorja, organizacija in informatika v javnem sektorju in upravno pravno področje.

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o vrednotenju pojavov v upravi
 • Pregled raziskovalnih pristopov
 • Pregled osnovnih raziskovalnih metod
 • Analiza raziskovalne  teme
 • Priprava predloga raziskave
 • Utemeljitev raziskave, umestitev v predhodno raziskovalno okolje in utemeljitev vrednosti za deležnike
 • Načrtovanje raziskave
 • Izvedba razsikave
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov raziskave
 • Statistične baze podatkov in raziskovalno delo
 • Struktura raziskovalnega dela
 • Struktura diplomske naloge

3. Temeljna literatura in viri

 • GHAURI, Pervez,, GRONHAUG, Kjell (2005). Research Methods in Business Studies – A Practical Guide, 3. izdaja. Prentice Hall, London..
 • BOOTH, Vernon (2006). Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, Cambridge Univ. Press, Cambridge..
 • FLICK, Uwe(1998). An Introduction to Qualitative Research. SAGE, London.
 • BICKMAN, Leonard, ROG, Debra (2009). The SAGE handbook of applied social research methods. 2. izdaja. SAGE, Los Angeles.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo problemski pristop k raziskovanju,

so zmožni

 • formiranja raziskovalnih vprašanj in njihove pretvorbe v teze oziroma hipoteze,
 • načrtovanja raziskave in priprave predloga (dispozicije) raziskave,
 • izbrati in uporabiti primerne metode empiričnega raziskovanja,
 • oblikovanja poročila o raziskovalnih rezultatih v obliki primerni za objave,
 • razumejo in so se zmožni vključiti se v proces timskega dela pri kompleksnih raziskavah.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminar
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (40 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (60 %)