736 Nepremičninske in gradbene zadeve

736 Nepremičninske in gradbene zadeve

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

CILJI:
Študent:

 • pri poslovanju z nepremičninami uporabi predpisana pravila in uzance, izbere primerne postopke in razreši različne pravne položaje razpolaganja in upravljanja z nepremičninami ter naložb (investicij) v nepremično stvarno premoženje v javnem in zasebnem sektorju; enako tudi za stanovanjsko področje;
 • v vlogi udeleženca v poslih, uradne osebe upravnega organa ali kot pooblaščena oseba pri izvrševanju javnih pooblastil na področju graditve objektov razčleni različne položaje, sprejme primerne odločitve;
 • opravi posamezna dejanja v  upravnih postopkih in pravnih poslih med udeleženci pri graditvi objektov;

KOMPETENCE:
Študent:

 • poveže pravila kompleksne ureditve nepremičninskega, gradbenega in stanovanjskega področja ter jih prenaša v prakso kot zastopnik strank v poslih in upravnih postopkih;
 • kritično presodi predinvesticijske študije  in cenitvena poročila pri nepremičninskih in gradbenih naložbah, poveže interdisciplinarna znanja v podlago investicijskih odločitev, sodeluje z drugimi deležniki in sklepa posle z nepremičninami;
 • rešuje probleme, odloča ter sestavlja in sklepa pogodbe v nepremičninskih in gradbenih poslih;
 • sistematično povezuje pridobljene informacije in ugotovitve, načrtuje in opravlja dejanja v upravnih postopkih, sestavi  vloge oz. zahteve in značilne posamične akte v upravnih postopkih pri graditvi
 • objektov;

posluje s strankami in vodi upravne postopke na področju graditve objektov.

2. Vsebina predmeta

 • Pravni režimi in pravice na nepremičninah
 • Zemljiška knjiga
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Pravni posli z nepremičninami
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Upravljanje nepremičnin
 • Nepremičninske naložbe
 • Načrtovanje naložb v graditev objektov
 • Graditev objektov
 • Upravni in inšpekcijski postopki pri graditvi objektov
 • Obligacijska razmerja pri graditvi objektov
 • Stanovanjska oskrba

3. Temeljna literatura in viri

 • Blaganje, D. (2008): Uvod v urejanje prostora in gradbene zadeve [Elektronski vir]: učbenik, 2., popravljena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 30-69, 122-134, 151-176 (skupaj 79 strani)
 • Rijavec, V. e tal. (2006): Pravna ureditev nepremičnin. Ljubljana: GV Založba, str. 71-450 (skupaj 380 strani)
 • Cirman, A. et al. (2000): Poslovanje z nepremičninami: zapiski predavanj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, (128 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent :

 • pozna, razume in zna uporabiti v praksi pravno ureditev in gospodarska pravila poslovanja z nepremičninami z razlikami, ki veljajo v javnem in zasebnem sektorju;
 • razume denarno vrednost nepremičnin in graditev objektov kot bistven način njenega povečanja; 
 • razume in zna uporabljati pravila prostorskega in gradbenega prava v upravnih postopkih in poslih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (100 %)