732 Management v javnem sektorju I

732 Management v javnem sektorju I

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent pozna vsebino, metode in tehnike managementa in njihovo uporabnost za boljše delovanje javne uprave
 • študent razume posebnosti managementa v javnem sektorju ter o posameznih funkcijah managementa
 • študent razume razmejitve med kakovostjo in odličnostjo ter orodja in nagrade odličnosti v slovenskem in evropskem prostoru ter področje ravnanja s spremembami kot posebno področje managementa
 • študent samostojno reši študije primerov s področja managementa in odličnosti

Predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja managementa, kakovosti in odličnosti v prakso
 • sposobnost razložiti in primerjati dogajanja na področju managementa, kakovosti in odličnosti
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi
 • sposobnost  razumeti prakso s področja managementa, kakovosti in odličnosti v slovenskem in evropskem kontekstu
 • sposobnost zbiranja informacij ter sposobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuiciranja v zbornem oz. knjižnem slovenskem jeziku

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Management in sorodni/povezani pojmi
 • Novi javni management
 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Vodenje
 • Kontrola
 • Kakovost
 • Odličnost
 • Orodja in nagrade odličnosti v Sloveniji
 • Odličnost javnega sektorja v EU
 • 12. Ravnanje s spremembami

3. Temeljna literatura in viri

 • Pečar, Z.: Management v javnem sektorju.  Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004. 185 str.
 • Daft, R. L.: Understanding the Theory and Design of Organization. Thomson and South western, 2007. 533 str.
 • Flynn, N.: Public Sector Management. Sage, London, 2007. (cca 40 str.)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje managementa v javnem sektorju, logično mišljenje, razumevanje povezav med posameznimi področji znotraj managementa in razumevanje, kako teoretično znanje uporabiti v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • individualne in skupinske študije primerov,
 • e-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (100 %)