731 Lokalna in regionalna samouprava

731 Lokalna in regionalna samouprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • spozna temeljna načela in bistvene elemente za opredelitev lokalne in regionalne samouprave
 • spozna temeljne značilnosti in posebnosti, ki lokalni in regionalni samoupravi dajejo naravo posebne vrste soupravljanja družbe v okviru ustavnega načela delitve oblasti,
 • poišče podobnosti in razlike z upravljanjem javnih zadev na državni ravni
 • poišče podobnosti in razlike med lokalno in regionalno samoupravo
 • analizira vrste lokalnih skupnosti, njihovo organiziranost, naloge, delovanje, financiranje in nadzor   

Kompetence:

 • razume osnovne razloge za uvedbo lokalne samouprave in proces decentralizacije
 • je sposoben razlikovati med različnimi vrstami in oblikami samouprave
 • je sposoben razlikovati upravljanje na državni, regionalni in lokalni ravni
 • je sposoben razumeti, prepoznati in interpretirati z delovanjem lokalnih skupnosti povezane probleme v njihovem okolju in širši družbi
 • je sposoben uporabiti pravna pravila za oblikovanje ustreznih rešitev praktičnih problemov

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi (samouprava, avtonomija, lokalna skupnost, lokalna samouprava, decentralizacija, subsidiarnost ipd.)
 • Zgodovinski razvoj lokalne samouprave in značilnosti komunalnega sistema
 • Temeljni predpisi in mednarodni akti na področju lokalne samouprave
 • Ustavna izhodišča lokalne samouprave in bistveni elementi lokalne samouprave
 • Vrste lokalnih skupnosti in postopek njihovega ustanavljanja
 • Naloge lokalnih skupnosti
 • Organi lokalnih skupnosti
 • Premoženje in financiranje lokalnih skupnosti
 • Varstvo lokalne samouprave
 • Nadzor nad lokalno samoupravo
 • Regionalizacija Slovenije
 • Primerjalni pregled položaja občin in pokrajin

3. Temeljna literatura in viri

 • RAKAR, Iztok (urednik) (2018). 20 let Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo Maribor. www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/60
 • Vlaj, S. (2006). Lokalna samouprava (2., spremenjena in dopolnjena izdaja). Fakulteta za upravo, Ljubljana (skupaj cca 150 od 295 str.).
 • Prorok, T., Schantl, A., Šošić, M. (2017). The future of Europe - built on strong municipalities : impact of the European Union on local authorities. Wien, Graz: NWV (cca. 40 str.) .
 • Schwab, C., Bouckaert, G., Kuhlmann, S. (2017). The future of local government in Europe : lessons from research and practice in 31 countries. Baden-Baden: Nomos. (cca. 50 str.).
 • Teles, F. (2016). Local governance and inter-municipal cooperation. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan (cca. 50 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • zmožen razumeti osnovne razloge za uvedbo lokalne samouprave in temeljna načela njenega delovanja
 • poznal in razumel organizacijo in delovanje lokalnih skupnosti ter njihova razmerja do drugih oblastnih inštitucij in do posameznikov
 • razlikoval med upravljanjem javnih zadev na državni, regionalni in lokalni ravni
 • zmožen rešiti praktična vprašanja s področja lokalne in regionalne samouprave

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • debata
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • Raziskovalno delo (10 %)
 • Seminarska naloga (30 %)